1. În etapă regularizării cererii de chemare în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

2. Este inadmisibilă contestaţia în anulare prin care se invocă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

3. Potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă, referitoare la aplicarea în timp a legii de procedură civilă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

4. Instanţa este învestită cu o cerere de predare a unui imobil că urmare a expirării termenului de locaţiune. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

5. Suspendarea este facultativă şi rămâne la aprecierea instanţei judecătoreşti:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

6. În ceea ce priveşte perimarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

7. Cheltuielile de judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

8. În conformitate cu dispoziţiile legale în materie, poate fi atacată cu contestaţie în anulare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

9. AB a depus la instanţă o cererea de chemare în judecată prin care a solicitat evacuarea lui CD din imobilul proprietatea sa, pentru că acesta a provocat stricăciuni locuinţei. Cererea de chemare în judecată a fost semnată în numele lui AB de numitul EF care a precizat, în scris, pe cerere, imediat sub semnătură sa, faptul că este mandatarul lui AB. Primind cererea, judecătorul a constatat că aceasta are lipsuri în legătură cu reprezentarea lui AB, sens în care va putea solicita, în procedura regularizării, ca aceasta să fie completată cu următoarele, în raport cu calitatea lui EF:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

10. Termenul procedural:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

11. În cazul conflictului negativ de competenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

12. Încheierea de admitere a cererii de asigurare de probe :
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

13. Citarea prin publicitate presupune în mod obligatoriu şi:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

14. Nu este incompatibil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

15. Executarea provizorie judecătorească:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

16. Potrivit principiului contradictorialităţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

17. În cazul citării părţii prin publicitate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

18. Se poate cere pe cale de ordonanţă preşedinţială:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

19. Între cererea de sechestru asigurător, cererea de ordonanţă preşedinţială şi cererea de asigurare a probelor, există următoarele asemănări:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

20. În cazul procedurii necontencioase judiciare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

21. Constituie derogare de la principiul disponibilităţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

22. În cazul în care se invocă excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al celui care a acţionat în numele reclamantului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

23. Potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă, referitoare la aplicarea legii de procedură civilă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

24. Nulitatea actului de procedură poate fi invocată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

25. Cererea de recuzare a unui judecător din completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

26. Nulitatea hotărârii judecătoreşti intervine dacă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

27. Reclamantul A introduce o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul B având ca obiect revendicarea unui bun imobil aflat la adresa X. După cel de-al treilea termen de judecată cu procedura completă, în faţă primei instanţe, A vinde dreptul litigios privitor la acest proces lui C. În acest caz:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

28. Părţile au obligaţia de a proba:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

29. Încheierea prin care se dispune asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

30. În cazul renunţării la însuşi dreptul pretins judecăţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

31. Excepţiile procesuale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

32. Contestaţia la executare poate fi exercitată în termen de 15 zile:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

33. Este admisibilă proba cu martori propusă de reclamant pentru dovedirea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

34. Potrivit principiului echipolenței, termenul pentru declararea apelului începe să curgă de la data la care:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

35. Spre deosebire de nulitatea relativă a actelor de procedură, nulitatea absolută:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

36. În procedura ordonanţei preşedinţiale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

37. Constituie mijloc procesual care se include în noţiunea de acţiune civilă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

38. Reprezintă o trăsătură comună cererii de îndreptare a erorii materiale, cererii de lămurire şi, respectiv, cererii de completare a hotărârii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

39. În cazul intervenţiei principale, spre deosebire de cea accesorie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

40. Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat administrarea probei cu martori, fără însă a indică numele şi domiciliul acestora. Prin întâmpinare, pârâtul a arătat că proba nu poate fi încuviinţată de către instanţă, din cauza neindicarii numelui martorilor şi a domiciliului acestora. În cauză:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

41. Într-un proces având ca obiect încetarea stării de coproprietate asupra unui bun:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

42. În cazul revizuirii pentru hotărâri potrivnice:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

43. Hotărârea judecătorească de primă instanţă în procedura ordonanţei de plată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

44. În cazul litigiilor în materia protecţiei consumatorilor:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

45. În materia recuzării:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

46. Vătămarea se prezumă în cazul în care procesul verbal încheiat de agentul însărcinat cu înmânarea actului de procedură nu cuprinde:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

47. În etapa regularizării cererii de chemare în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

48. În materia strămutării:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

49. Nulitatea este condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor legale referitoare la:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

50. Suspendarea judecăţii este lăsată la aprecierea instanţei atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

51. Hotărârea prin care judecătoria constată perimarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

52. Spre deosebire de renunţarea la judecată, în cazul renunţării la dreptul pretins:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

53. Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect, printre altele:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

54. AB a introdus o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul CD solicitând instanţei de judecată să-l oblige pe acesta la plata sumei de 10.000 de lei reprezentând împrumut acordat şi nerestituit la scadenţă, plata sumei de 1.000 de lei constând în dobânzi aferente împrumutului acordat şi acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. Instanţa de judecată admite cererea de chemare în judecată a reclamantului AB şi îl obligă pe pârâtul CD la plata sumei de 10.000 de lei (împrumutul nerestituit), omițând să se pronunţe pe capetele de cerere privitoare la dobândă şi cheltuieli de judecată. În acest caz, pentru ca AB să obţină pronunţarea şi pe cele două capete de cerere omise de instanţă, va putea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

55. Hotărârea primei instanţe este executorie de drept atunci când:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

56. În materie de partaj judiciar:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

57. Termenele imperative:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

58. Nu poate fi invocată pentru prima dată în apel:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

59. În procedura judiciară a divorţului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

60. În cazul intervenţiei voluntare accesorii, spre deosebire de cazul intervenţiei voluntare principale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

61. În ceea ce priveşte încheierea cu privire la admisibilitatea în principiu, în cazul intervenţiei voluntare principale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

62. Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

63. În etapa verificării admisibilităţii în principiu, termenul de exercitare a apelului împotriva încheierii date în primă instanţă de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie, pronunţate în data de 22 august 2016 (luni) şi comunicate în dată de 23 august 2016 (marţi), se împlineşte la data de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

64. În cazul în care se admite contestaţia în anulare, sunt posibile următoarele soluţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

65. În cazul excepţiei procesuale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

66. Spre deosebire de contestaţia la titlu vizând un titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecatorescă, cererea de lămurire a unei hotărâri judecătoreşti:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

67. Înscrisul autentic este :
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

68. Contestaţia în anulare pentru motivul că nu a fost legal citat contestatorul şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

69. În cazul achiesării pârâtului la pretenţiile reclamantului:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

70. Încheierea de şedinţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

71. A şi B au formulat o acţiune în revendicare împotriva lui C, pentru o suprafaţă de teren, situată în comuna Z. Pârâtul deţine terenul în baza unei procuri de administrare dată de proprietarul terenului, persoana D. În aceste condiţii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

72. În virtutea rolului judecătorului în aflarea adevărului în procesul civil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

73. Declaraţia de abţinere a judecătorului împotriva căruia s-a formulat o cerere de recuzare, de către una dintre părţi, pentru acelaşi motiv de incompatibilitate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

74. Formalitatea „bun şi aprobat”:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

75. Fac parte din categoria excepţiilor de fond, absolute şi peremptorii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

76. Spre deosebire de conexitate, în caz de litispendenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

77. Mărturisirea judiciară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

78. În cazul sechestrului judiciar:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

79. Este parte în procesul civil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

80. Cererea de revizuire:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

81. În cazul deţinuţilor, părţi în procesul civil:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

82. Procurorul poate exercita căile de atac:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

83. Cererea prin care reclamantul măreşte cuantumul obiectului cererii de chemare în judecată, solicitând şi ratele ajunse la termen după sesizarea instanţei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

84. Atunci când cererea de chemare în judecată a fost formulată împotriva mai multor pârâţi persoane fizice:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

85. În cazul cererii reconvenționale :
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

86. Dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, cu încălcarea autorităţii de lucru judecat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

87. În ceea ce priveşte capacitatea procesuală a unei persoane:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

88. Judecătoria este competentă să soluţioneze:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

89. Mandatul judiciar încetează:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

90. Renunţarea la judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

91. Nu este obligatorie întâmpinarea, potrivit legii, în cazul :
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

92. Într-un proces având ca obiect o acţiune în revendicare mobiliară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

93. În materia contestaţiei la executare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

94. Cererile în justiţie privind obligaţiile de a face:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

95. În cazul procesului de divorţ:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

96. Când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, fără o strânsă legătură între ele:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

97. Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic dedus judecăţii sau strâns legat de acesta:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

98. În caz de litispendenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

99. Pe calea contestaţiei la executare nu se poate solicita:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

100. În procedura contencioasă, autoritatea de lucru judecat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

101. Potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă din 2010 referitoare la aplicarea în timp a legii de procedură civilă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

102. În procedura necontencioasă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

103. În cazul în care partea interesată a luat cunoştinţă la 01.05.2015 de hotărârea de condamnare, pentru o infracţiune privitoare la pricină, a unui expert care a luat parte la judecată, condamnare definitivă la 02.02.2015, cererea de revizuire formulată la 01.06.2015 împotriva hotărârii pronunţate la 03.03.2014 este:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

104. În ceea ce priveşte recuzarea:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

105. Sechestrul asigurător:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

106. După închiderea dezbaterilor în fond, atunci când s-a amânat pronunţarea hotărârii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

107. Nu poate fi făcută contestaţie la executare :
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

108. Achiesarea la hotărârea judecătorească pronunţată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

109. Mandatarul neavocat al unei persoane fizice:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

110. Spre deosebire de litispendenţă, în caz de conexitate :
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

111. Suspendarea de drept a judecării cauzei nu intervine în cazul:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

112. Litispendenţa şi conexitatea se aseamănă prin aceea că:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

113. Hotărârea judecătorească dată în procedura ordonanţei preşedinţiale:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

114. Mărturisirea judiciară:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

115. Conflictul de competenţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

116. În cazul cererii de chemare în judecată:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

117. Hotărârea asupra revizuirii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

118. Decăderea intervine:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

119. Dreptul la apărare nu este încălcat:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

120. Competenţa materială a instanţei judecătoreşti în funcţie de valoarea obiectului cererii introductive de instanţă:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

121. Cererea de ridicare a sechestrului asigurător, în cazul în care debitorul dă garanţie îndestulătoare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

122. În cazul transmisiunii calităţii procesuale prin acte între vii cu titlu particular:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

123. Conexarea mai multor procese se poate dispune, chiar dacă se înlătură aplicarea unor norme de:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

124. Judecătoria este competentă să soluţioneze:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

125. În cererile privitoare la stabilirea filiaţiei:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

126. Repunerea în termenul procedural se dispune:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

127. Cererea de chemare în garanţie:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

128. Există următoarele asemănări între renunţarea la judecată şi renunţarea la dreptul pretins:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

129. Nu sunt hotărâri judecătoreşti executorii:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

130. În materia recuzării:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

131. Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

132. Mandatul judiciar:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

133. Cererea având ca obiect stabilirea compunerii masei succesorale şi a cotelor succesorale, formulată pe cale principală:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

134. Spre deosebire de revizuire, în cazul contestaţiei în anulare:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

135. Dacă în cursul unui proces având ca obiect revendicare imobiliară, dreptul litigios constând în dreptul de proprietate privată asupra imobilului este transmis printr-un contract de vânzare încheiat de către pârât cu un terţ:
 
 
 

Comentarii în legătură cu întrebarea: