1%

Întrebarea 1 din 135

1. Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 135

Întrebarea 2 din 135

2. Potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă, referitoare la aplicarea în timp a legii de procedură civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 135

Întrebarea 3 din 135

3. Potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă din 2010 referitoare la aplicarea în timp a legii de procedură civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 135

Întrebarea 4 din 135

4. În cazul intervenţiei voluntare accesorii, spre deosebire de cazul intervenţiei voluntare principale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 135

Întrebarea 5 din 135

5. Achiesarea la hotărârea judecătorească pronunţată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 135

Întrebarea 6 din 135

6. În cazul deţinuţilor, părţi în procesul civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 135

Întrebarea 7 din 135

7. Cererea de ridicare a sechestrului asigurător, în cazul în care debitorul dă garanţie îndestulătoare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 135

Întrebarea 8 din 135

8. În materia contestaţiei la executare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 135

Întrebarea 9 din 135

9. Nulitatea actului de procedură poate fi invocată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 135

Întrebarea 10 din 135

10. Înscrisul autentic este :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 135

Întrebarea 11 din 135

11. În cazul în care se invocă excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al celui care a acţionat în numele reclamantului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 135

Întrebarea 12 din 135

12. Se poate cere pe cale de ordonanţă preşedinţială:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 135

Întrebarea 13 din 135

13. Nu este obligatorie întâmpinarea, potrivit legii, în cazul :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 135

Întrebarea 14 din 135

14. Cererea având ca obiect stabilirea compunerii masei succesorale şi a cotelor succesorale, formulată pe cale principală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 135

Întrebarea 15 din 135

15. Suspendarea este facultativă şi rămâne la aprecierea instanţei judecătoreşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 135

Întrebarea 16 din 135

16. Constituie mijloc procesual care se include în noţiunea de acţiune civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 135

Întrebarea 17 din 135

17. AB a depus la instanţă o cererea de chemare în judecată prin care a solicitat evacuarea lui CD din imobilul proprietatea sa, pentru că acesta a provocat stricăciuni locuinţei. Cererea de chemare în judecată a fost semnată în numele lui AB de numitul EF care a precizat, în scris, pe cerere, imediat sub semnătură sa, faptul că este mandatarul lui AB. Primind cererea, judecătorul a constatat că aceasta are lipsuri în legătură cu reprezentarea lui AB, sens în care va putea solicita, în procedura regularizării, ca aceasta să fie completată cu următoarele, în raport cu calitatea lui EF:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 135

Întrebarea 18 din 135

18. Vătămarea se prezumă în cazul în care procesul verbal încheiat de agentul însărcinat cu înmânarea actului de procedură nu cuprinde:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 135

Întrebarea 19 din 135

19. Dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, cu încălcarea autorităţii de lucru judecat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 135

Întrebarea 20 din 135

20. După închiderea dezbaterilor în fond, atunci când s-a amânat pronunţarea hotărârii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 135

Întrebarea 21 din 135

21. În etapă regularizării cererii de chemare în judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 135

Întrebarea 22 din 135

22. Contestaţia la executare poate fi exercitată în termen de 15 zile:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 135

Întrebarea 23 din 135

23. Reprezintă o trăsătură comună cererii de îndreptare a erorii materiale, cererii de lămurire şi, respectiv, cererii de completare a hotărârii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 135

Întrebarea 24 din 135

24. Constituie derogare de la principiul disponibilităţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 135

Întrebarea 25 din 135

25. Spre deosebire de revizuire, în cazul contestaţiei în anulare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 135

Întrebarea 26 din 135

26. Repunerea în termenul procedural se dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 135

Întrebarea 27 din 135

27. Mandatul judiciar:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 135

Întrebarea 28 din 135

28. Cererea prin care reclamantul măreşte cuantumul obiectului cererii de chemare în judecată, solicitând şi ratele ajunse la termen după sesizarea instanţei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 135

Întrebarea 29 din 135

29. Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic dedus judecăţii sau strâns legat de acesta:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 135

Întrebarea 30 din 135

30. Într-un proces având ca obiect încetarea stării de coproprietate asupra unui bun:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 135

Întrebarea 31 din 135

31. În materia strămutării:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 135

Întrebarea 32 din 135

32. Este admisibilă proba cu martori propusă de reclamant pentru dovedirea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 135

Întrebarea 33 din 135

33. Nu poate fi invocată pentru prima dată în apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 135

Întrebarea 34 din 135

34. În ceea ce priveşte perimarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 135

Întrebarea 35 din 135

35. În materie de partaj judiciar:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 135

Întrebarea 36 din 135

36. Reclamantul A introduce o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul B având ca obiect revendicarea unui bun imobil aflat la adresa X. După cel de-al treilea termen de judecată cu procedura completă, în faţă primei instanţe, A vinde dreptul litigios privitor la acest proces lui C. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 135

Întrebarea 37 din 135

37. Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat administrarea probei cu martori, fără însă a indică numele şi domiciliul acestora. Prin întâmpinare, pârâtul a arătat că proba nu poate fi încuviinţată de către instanţă, din cauza neindicarii numelui martorilor şi a domiciliului acestora. În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 135

Întrebarea 38 din 135

38. Cererea de recuzare a unui judecător din completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 135

Întrebarea 39 din 135

39. Nu este incompatibil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 135

Întrebarea 40 din 135

40. Decăderea intervine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 135

Întrebarea 41 din 135

41. Judecătoria este competentă să soluţioneze:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 135

Întrebarea 42 din 135

42. În etapa regularizării cererii de chemare în judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 135

Întrebarea 43 din 135

43. Pe calea contestaţiei la executare nu se poate solicita:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 135

Întrebarea 44 din 135

44. Potrivit principiului contradictorialităţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 135

Întrebarea 45 din 135

45. Este parte în procesul civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 135

Întrebarea 46 din 135

46. Spre deosebire de contestaţia la titlu vizând un titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecatorescă, cererea de lămurire a unei hotărâri judecătoreşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 135

Întrebarea 47 din 135

47. Fac parte din categoria excepţiilor de fond, absolute şi peremptorii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 135

Întrebarea 48 din 135

48. Hotărârea judecătorească de primă instanţă în procedura ordonanţei de plată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 135

Întrebarea 49 din 135

49. Atunci când cererea de chemare în judecată a fost formulată împotriva mai multor pârâţi persoane fizice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 135

Întrebarea 50 din 135

50. Potrivit principiului echipolenței, termenul pentru declararea apelului începe să curgă de la data la care:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 135

Întrebarea 51 din 135

51. Hotărârea primei instanţe este executorie de drept atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 135

Întrebarea 52 din 135

52. Citarea prin publicitate presupune în mod obligatoriu şi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 135

Întrebarea 53 din 135

53. AB a introdus o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul CD solicitând instanţei de judecată să-l oblige pe acesta la plata sumei de 10.000 de lei reprezentând împrumut acordat şi nerestituit la scadenţă, plata sumei de 1.000 de lei constând în dobânzi aferente împrumutului acordat şi acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. Instanţa de judecată admite cererea de chemare în judecată a reclamantului AB şi îl obligă pe pârâtul CD la plata sumei de 10.000 de lei (împrumutul nerestituit), omițând să se pronunţe pe capetele de cerere privitoare la dobândă şi cheltuieli de judecată. În acest caz, pentru ca AB să obţină pronunţarea şi pe cele două capete de cerere omise de instanţă, va putea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 135

Întrebarea 54 din 135

54. Când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, fără o strânsă legătură între ele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 135

Întrebarea 55 din 135

55. Judecătoria este competentă să soluţioneze:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 135

Întrebarea 56 din 135

56. Conflictul de competenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 135

Întrebarea 57 din 135

57. În ceea ce priveşte recuzarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 135

Întrebarea 58 din 135

58. Hotărârea judecătorească dată în procedura ordonanţei preşedinţiale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 135

Întrebarea 59 din 135

59. În cazul excepţiei procesuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 135

Întrebarea 60 din 135

60. În cazul renunţării la însuşi dreptul pretins judecăţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 135

Întrebarea 61 din 135

61. În ceea ce priveşte încheierea cu privire la admisibilitatea în principiu, în cazul intervenţiei voluntare principale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 135

Întrebarea 62 din 135

62. Renunţarea la judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 135

Întrebarea 63 din 135

63. Mărturisirea judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 135

Întrebarea 64 din 135

64. Părţile au obligaţia de a proba:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 135

Întrebarea 65 din 135

65. În cazul litigiilor în materia protecţiei consumatorilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 135

Întrebarea 66 din 135

66. Dacă în cursul unui proces având ca obiect revendicare imobiliară, dreptul litigios constând în dreptul de proprietate privată asupra imobilului este transmis printr-un contract de vânzare încheiat de către pârât cu un terţ:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 135

Întrebarea 67 din 135

67. În procedura necontencioasă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 135

Întrebarea 68 din 135

68. În cererile privitoare la stabilirea filiaţiei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 135

Întrebarea 69 din 135

69. Între cererea de sechestru asigurător, cererea de ordonanţă preşedinţială şi cererea de asigurare a probelor, există următoarele asemănări:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 135

Întrebarea 70 din 135

70. În cazul procesului de divorţ:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 135

Întrebarea 71 din 135

71. Litispendenţa şi conexitatea se aseamănă prin aceea că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 135

Întrebarea 72 din 135

72. Spre deosebire de nulitatea relativă a actelor de procedură, nulitatea absolută:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 135

Întrebarea 73 din 135

73. Sechestrul asigurător:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 135

Întrebarea 74 din 135

74. Încheierea prin care se dispune asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 135

Întrebarea 75 din 135

75. Spre deosebire de litispendenţă, în caz de conexitate :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 135

Întrebarea 76 din 135

76. Cererea de chemare în garanţie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 135

Întrebarea 77 din 135

77. În cazul intervenţiei principale, spre deosebire de cea accesorie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 135

Întrebarea 78 din 135

78. Executarea provizorie judecătorească:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 135

Întrebarea 79 din 135

79. În procedura judiciară a divorţului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 135

Întrebarea 80 din 135

80. Mandatarul neavocat al unei persoane fizice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 135

Întrebarea 81 din 135

81. Spre deosebire de conexitate, în caz de litispendenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 135

Întrebarea 82 din 135

82. Instanţa este învestită cu o cerere de predare a unui imobil că urmare a expirării termenului de locaţiune. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 135

Întrebarea 83 din 135

83. Cererea de revizuire:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 135

Întrebarea 84 din 135

84. Cheltuielile de judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 135

Întrebarea 85 din 135

85. În ceea ce priveşte capacitatea procesuală a unei persoane:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 135

Întrebarea 86 din 135

86. Excepţiile procesuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 135

Întrebarea 87 din 135

87. Suspendarea judecăţii este lăsată la aprecierea instanţei atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 135

Întrebarea 88 din 135

88. În conformitate cu dispoziţiile legale în materie, poate fi atacată cu contestaţie în anulare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 135

Întrebarea 89 din 135

89. Suspendarea de drept a judecării cauzei nu intervine în cazul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 135

Întrebarea 90 din 135

90. În caz de litispendenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 135

Întrebarea 91 din 135

91. În cazul conflictului negativ de competenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 135

Întrebarea 92 din 135

92. Hotărârea prin care judecătoria constată perimarea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 135

Întrebarea 93 din 135

93. În cazul citării părţii prin publicitate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 135

Întrebarea 94 din 135

94. În cazul în care partea interesată a luat cunoştinţă la 01.05.2015 de hotărârea de condamnare, pentru o infracţiune privitoare la pricină, a unui expert care a luat parte la judecată, condamnare definitivă la 02.02.2015, cererea de revizuire formulată la 01.06.2015 împotriva hotărârii pronunţate la 03.03.2014 este:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 135

Întrebarea 95 din 135

95. Nu poate fi făcută contestaţie la executare :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 135

Întrebarea 96 din 135

96. Nu sunt hotărâri judecătoreşti executorii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 135

Întrebarea 97 din 135

97. Formalitatea „bun şi aprobat":

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 135

Întrebarea 98 din 135

98. Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect, printre altele:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 135

Întrebarea 99 din 135

99. Spre deosebire de renunţarea la judecată, în cazul renunţării la dreptul pretins:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 135

Întrebarea 100 din 135

100. În procedura ordonanţei preşedinţiale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 135

Întrebarea 101 din 135

101. Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 101 din 135

Întrebarea 102 din 135

102. În cazul procedurii necontencioase judiciare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 102 din 135

Întrebarea 103 din 135

103. Hotărârea asupra revizuirii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 103 din 135

Întrebarea 104 din 135

104. În cazul achiesării pârâtului la pretenţiile reclamantului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 104 din 135

Întrebarea 105 din 135

105. Nulitatea hotărârii judecătoreşti intervine dacă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 105 din 135

Întrebarea 106 din 135

106. Există următoarele asemănări între renunţarea la judecată şi renunţarea la dreptul pretins:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 106 din 135

Întrebarea 107 din 135

107. În etapa verificării admisibilităţii în principiu, termenul de exercitare a apelului împotriva încheierii date în primă instanţă de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie, pronunţate în data de 22 august 2016 (luni) şi comunicate în dată de 23 august 2016 (marţi), se împlineşte la data de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 107 din 135

Întrebarea 108 din 135

108. Mărturisirea judiciară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 108 din 135

Întrebarea 109 din 135

109. Declaraţia de abţinere a judecătorului împotriva căruia s-a formulat o cerere de recuzare, de către una dintre părţi, pentru acelaşi motiv de incompatibilitate:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 109 din 135

Întrebarea 110 din 135

110. În cazul transmisiunii calităţii procesuale prin acte între vii cu titlu particular:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 110 din 135

Întrebarea 111 din 135

111. A şi B au formulat o acţiune în revendicare împotriva lui C, pentru o suprafaţă de teren, situată în comuna Z. Pârâtul deţine terenul în baza unei procuri de administrare dată de proprietarul terenului, persoana D. În aceste condiţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 111 din 135

Întrebarea 112 din 135

112. Termenele imperative:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 112 din 135

Întrebarea 113 din 135

113. Încheierea de şedinţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 113 din 135

Întrebarea 114 din 135

114. Termenul procedural:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 114 din 135

Întrebarea 115 din 135

115. Într-un proces având ca obiect o acţiune în revendicare mobiliară:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 115 din 135

Întrebarea 116 din 135

116. Cererile în justiţie privind obligaţiile de a face:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 116 din 135

Întrebarea 117 din 135

117. În cazul sechestrului judiciar:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 117 din 135

Întrebarea 118 din 135

118. Potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă, referitoare la aplicarea legii de procedură civilă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 118 din 135

Întrebarea 119 din 135

119. În cazul cererii de chemare în judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 119 din 135

Întrebarea 120 din 135

120. Nulitatea este condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor legale referitoare la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 120 din 135

Întrebarea 121 din 135

121. Conexarea mai multor procese se poate dispune, chiar dacă se înlătură aplicarea unor norme de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 121 din 135

Întrebarea 122 din 135

122. Dreptul la apărare nu este încălcat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 122 din 135

Întrebarea 123 din 135

123. Este inadmisibilă contestaţia în anulare prin care se invocă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 123 din 135

Întrebarea 124 din 135

124. În cazul în care se admite contestaţia în anulare, sunt posibile următoarele soluţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 124 din 135

Întrebarea 125 din 135

125. Procurorul poate exercita căile de atac:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 125 din 135

Întrebarea 126 din 135

126. În procedura contencioasă, autoritatea de lucru judecat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 126 din 135

Întrebarea 127 din 135

127. În materia recuzării:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 127 din 135

Întrebarea 128 din 135

128. Mandatul judiciar încetează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 128 din 135

Întrebarea 129 din 135

129. În cazul revizuirii pentru hotărâri potrivnice:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 129 din 135

Întrebarea 130 din 135

130. Contestaţia în anulare pentru motivul că nu a fost legal citat contestatorul şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 130 din 135

Întrebarea 131 din 135

131. Competenţa materială a instanţei judecătoreşti în funcţie de valoarea obiectului cererii introductive de instanţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 131 din 135

Întrebarea 132 din 135

132. În virtutea rolului judecătorului în aflarea adevărului în procesul civil:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 132 din 135

Întrebarea 133 din 135

133. În materia recuzării:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 133 din 135

Întrebarea 134 din 135

134. Încheierea de admitere a cererii de asigurare de probe :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 134 din 135

Întrebarea 135 din 135

135. În cazul cererii reconvenționale :

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 135 din 135