1%
1. Prin încheierea din 06.03.2018, judecătorul de cameră preliminară a admis cererea formulată de inculpatul T.V, constatând neregularitatea actului de sesizare a instanţei, datele privitoare la fapta reținută fiind incomplete. Prin aceeași încheiere a exclus declaraţiile martorilor A.B. şi D.E., întrucât nu au fost audiaţi în prezenţa avocatului inculpatului, deși acesta solicitase să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală. Încheierea a fost comunicată procurorului care:
2. Avocatul F.F. a fost angajat de reclamantul M.M. pentru a redacta şi susţine cererea de apel în procesul pierdut în primă instanţă, având ca obiect plata preţului neachitat, în suma de 30.000 de euro. Deşi a fost angajat cu cinci zile înainte de expirarea termenului de apel, avocatul F.F. a înregistrat cererea de apel cu o zi după expirarea termenului de apel, apelul fiind respins ca tardiv formulat. Fapta avocatului F.F.:
3. La înfiinţarea societăţii M S.R.L., asociatul K a aportat suma de 1000 lei iar asociatul Q a aportat în natură un imobil teren pe care urma să fie edificată o construcție, actul constitutiv fiind încheiat sub semnatură privată. Faţă de faptul că actul constitutiv nu a fost încheiat în formă autentică:
4. Pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani:
5. Obligația contractată sub condiție:
6. Inculpatul A.F. este cercetat pentru săvârşirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile de art. 289 CP. Procurorul a dispus măsura controlului judiciar față de inculpat și a dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestuia în vederea confiscării speciale. La data de 12.06.2017, prin ordonanță, procurorul a dispus clasarea cauzei, constatând că nu există probe din care să rezulte că inculpatul a comis fapta. În acest caz:
7. Dacă plata se face prin virament bancar:
8. Printr-un contract de rentă viageră, constatat prin înscris sub semnătură privată, încheiat la data de 01 iulie 2014 între X si Y, acesta din urmă se obligă, fără a primi o contraprestație, să plătească o rată trimestrială în valoare de 6000 lei către X si T, pe durata vieții acestora. La data de 07 aprilie 2016, X decedează. La data de 10 iulie 2016, T cheamă în judecată pe Y solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 6000 lei reprezentând suma datorată de Y cu titlu de rentă pentru perioada iulie- septembrie 2016. Instanța:
9. Dl. avocat A.A. este angajat de un client din străinătate şi prin contractul de asistenţă juridică se menţionează, în mod explicit, că avocatul este împuternicit să reprezinte clientul şi pentru încheierea unei tranzacţii în cauză. În vederea realizării tranzacţiei:
10. Apelantul-reclamant AA nu a fost legal citat la termenul în care a avut loc judecata apelului, în contradictoriu cu intimatul-pârât BB, iar recursul declarat de AA împotriva hotărârii instanţei de apel, a fost anulat, din eroare, ca netimbrat, deşi la dosar exista chitanţa de plată a taxei de timbru. AA formulează contestaţie în anulare atât împotriva hotărârii date în apel pe motiv că nu a fost legal citat în faţa instanţei de apel, cât şi împotriva hotărârii date în recurs pe motivul că dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale. În acest context:
11. Înscrierea în tablou a avocaţilor definitivi şi stagiari se face:
12. Dl. avocat A.G. a încheiat cu dl. F.T. un contract de asistenţă juridică, prin care a stabilit faptul că onorariul de diligenţă este de 10.000 de euro + T.V.A. Totodată, prin acelaşi contract de asistenţă juridică, părţile semnatare au mai stabilit şi un onorariu de succes, constând în dobândirea dreptului de proprietate asupra a trei apartamente individual determinate, din cele 21 de apartamente care urmau a face obiectul acţiunii în revendicare pe care dl. avocat A.G. urma să o promoveze, în interesul lui. F.T. Acţiunea promovată de dl. avocat A.G., în numele d-lui. F.T. a fost în totalitate admisă, astfel că dl. avocat i-a solicitat, printr-o notificare, d-lui. F.T. să se prezinte la un anumit notar public, spre a încheia contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect cele trei apartamente mai sus menţionate. Dl. F.T. îi răspunde d-lui. avocat A.G. că nu înţelege să-şi îndeplinească această obligaţie asumată prin contractul de asistenţă juridică, astfel că dl. avocat A.G. înregistrează o acţiune în obligarea clientului la transferul dreptului de proprietate asupra celor trei apartamente în discuţie, consecinţă a punerii în executare a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenţă juridică încheiat. Instanţa:
13. Împotriva lui D.N. a fost pusă în mișcare acțiunea penală de către Parchetul de pe lângă Judecătoria M. ca urmare a introducerii de către B.C. a plângerii prealabile pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 193 alin. 1 CP. Citația transmisă inculpatului D.N. trebuie să cuprindă, printre altele, și:
14. Fapta trezorierului unei sucursale bancare de a sustrage din trezoreria respectivei unități, prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă şi prin folosirea cheilor pe care le deţine în virtutea funcției sale, o sumă de bani pe care ulterior o remite unei rude aflată într-o perioadă de dificultăți financiare, întruneşte elementele constitutive ale infracțiunii de:
15. La data de 15 iunie 2018, X i-a împrumutat lui Y căruța și calul său, pentru a-l ajuta pe acesta din urmă să-și transporte recolta de cereale. În aceeași zi, adolescenții W, K în vârstă de 17 ani, vâzând căruță plină cu cereale la marginea tarlalei, au hotărât să “se distreze” și au început să înțepe calul cu diverse obiecte şi să-l lovească. În încercarea de a scăpa de agresorii săi, animalul a răsturnat căruța peste cei doi și i-a târât câteva zeci de metri. Din cauza leziunilor suferite, W a rămas cu o infirmitate permanentă iar K, deși a suferit leziuni minore, a decedat la sfârșitul anului 2018, cauza exclusivă a decesului fiind o infecție dobândită în spital, aşa cum rezultă din expertiza medico- legală. De asemenea, căruța a fost distrusă în proporție de 60% iar calul a suferit traumatisme grave care au necesitat multe luni de tratament. În raport de situația descrisă, răspunderea pentru prejudiciile suferite:
16. Adunarea generală extraordinară a baroului poate fi convocată:
17. Nu poate fi ascultat ca martor:
18. Inculpatul T.R. a solicitat instanței să fie citat la adresa unde locuiește, fără forme legale, împreună cu concubina lui și copilul acesteia. În acest caz:
19. La data de 7 iulie 2018, X a încheiat un contract de vânzare cu Y cu privire la o motocicletă pe care s- a obligat să o predea până la data de 1 august 2018, întrucât era închiriată unui terț Z. La data de 15 iulie 2018, profitând de faptul că Z i-a oferit un preț mai mare pentru a renunța la contractul cu Y și motocicleta se afla în detenţia acestuia, X a încheiat un alt contract de vânzare a motocicletei cu Z, motocicleta rămânând în posesia acestuia. Ulterior, la data de 15 august 2018, X a încheiat un contract de vânzare cu W, care nu cunoştea despre vânările anterioare. Care dintre cei trei cumpărători ai motocicletei va fi considerat proprietar, dacă cel care a sesizat instanța de judecată pentru obligarea lui X la predarea motocicletei este W?
20. Judecătoria X respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul AA, în contradictoriu cu pârâtul BB, prin care solicita plata unei sumei de 3000 de lei reprezentând împrumut acordat şi nerestituit în termen. În urma comunicării hotărârii judecătoreşti pronunţate, reclamantul AA sesizează că există neconcordanţe între considerente şi dispozitiv şi că hotărârea cuprinde şi considerente contradictorii. În acest caz:
21. Prin cererea formulată si depusă la Judecătoria Iaşi, XX solicită instanței a constata că trei dintre clauzele cuprinse în contractul de credit încheiat cu Banca Z sunt abuzive si, pe cale de consecință, nule. În aceste condiții:
22. Acțiunea revocatorie:
23. X vinde către Y, la data de 02 aprilie 2012 , un autoturism de epocă în schimbul sumei de 100.000 euro. Chemat în judecată pentru a fi obligat la plata prețului, Y formulează, la data de 08 septembrie 2013, întampinare prin care invocă excepţia nulităţii contractului pentru leziune, aratând că la data vânzării valoarea autoturismului era de 000 euro, iar la momentul formulării întampinării valoarea acestuia este de 47.000 euro. Instanţa:
24. Avocatul are dreptul să prezinte presei:
25. Când, aflat în executarea pedepsei închisorii în cuantum de 7 ani pentru săvârșirea infracțiunii de viol, inculpatul a comis o nouă infracțiune intenționată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 3 ani, nu ne aflăm în prezența:
26. Există o pluralitate intermediară de infracțiuni atunci când se săvârșește o infracțiune intenționată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 3 ani:
27. Dl. avocat E.T. încheie un contract de asistenţă juridică cu d-na. G.F., în baza căruia se angajează să promoveze o acţiune în pretenţii, prin care să obţină plata unei sume de bani, cu titlu de despăgubiri pentru un prejudiciu pe care pârâtul l-a provocat d-nei. G.F. Cu prilejul încheierii acestui contract de asistenţă juridică, părţile au stabilit ca onorariul cuvenit d-lui. avocat E.T., în sumă de 5.000 de lei, să fie reţinut de acesta din suma recuperată de la pârât şi care sumă să fie vărsată într-un cont fiduciar de către pârât, după rămânerea definitivă a hotărârii ce se va da în procesul susţinut de dl. avocat E.T. Procesul se încheie cu o soluţie definitivă favorabilă d-nei. G.F., iar pârâtul căzut în pretenţii varsă benevol suma în contul fiduciar indicat de dl. avocat E.T., în interesul şi spre folosul d-nei. G.F. Dl. avocat E.T. o informează pe d-na. G.F. în privinţa încasării sumei, ocazie cu care d-na. G.F. arată avocatului E.T. că nu mai e de acord să-i plătească onorariul iniţial convenit, pe care îl consideră mult prea mare raportat la durata şi complexitatea procesului pe care dl. avocat E.T. l-a câştigat pentru ea şi că e de acord să-i plătească, cu titlu de onorariu, doar suma de 2.500 de lei şi numai după ce dl. avocat E.T. îi va vărsa în contul personal întreaga sumă încasată de la pârât. În faţa acestei situaţii, raportat la rigoarea dispoziţiilor legale şi, respectiv, statutare, dl. avocat E.T. va putea:
28. În cazul în care, fiind liberat condiționat, X comite o infracțiune în termenul de supraveghere al liberării condiționate:
29. Inculpatul T.C. este cercetat în stare de libertate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria M. pentru săvârșirea infracțiunii de viol, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 218 alin.1 CP, pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoarea de la 3-10 Inculpatul solicită, în scris, încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. În vederea încheierii acordului:
30. În cursul urmăririi penale, asistența juridică este obligatorie în următoarele situații:
31. Prin hotărârea judecătorească definitivă nr. x/2018, pronunţată de Tribunalul Z, pârâtul BB a fost obligat să plătească reclamantului AA suma de 250.000 de lei reprezentând împrumut acordat şi nerestituit la scadenţă. Pentru efectuarea executării silite în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive nr. x/2018, cererea de încuviinţare a executării silite:
32. În ceea ce priveşte invocarea motivelor de contestaţie la executare:
33. Pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare:
34. Instanţa va lua act de retragerea plângerii prealabile, dacă persoana vătămată și-a manifestat intenția în acest sens, în cazul în care s-a comis o infracţiune pentru care:
35. Constituie infracțiunea de omor calificat de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor:
36. Eliberarea de droguri de risc, pe baza unei reţete prescrise de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, situație cunoscută autorului:
37. Dacă procesul a fost strămutat de la Judecătoria Alba Iulia la Judecătoria Sibiu, pe motive de bănuială legitimă:
38. Pentru garantarea executării pedepsei amenzii, măsura sechestrului asigurător se poate lua:
39. Cererea reconvențională:
40. În cazul solidarităţii pasive izvorâtă dintr-o faptă ilicită:
41. În cazul infracţiunii continuate:
42. Minorul AB a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 233 CP, cauza aflându-se în momentul procesual al cercetării judecătorești. În cursul urmăririi penale, s-a efectuat un referat de evaluare a minorului. Instanța, având în vedere că AB era minor la data sesizării acesteia:
43. D-na. avocat B.S. are calitatea de membru în Consiliul Baroului C. Clientul A.R. a sesizat Consiliului Baroului C. cu privire la săvârşirea de către dl. avocat S.T. a unor abateri disciplinare, în relaţia profesională pe care dl. avocat a angajat-o cu autorul sesizării. Dl. A.R. a învederat Consiliului Baroului C. faptul că l-a angajat pe dl. avocat S.T., pentru a-l reprezenta într-un litigiu având ca obiect o revendicare imobiliară. Ulterior, dl. avocat S.T. a promovat acţiunea pentru care a fost angajat, însă după opt luni de la data semnării contractului de asistenţă juridică, iar din cele opt termene în care s-a judecat cauza în faţa instanţei de fond, dl. avocat S.T. s-a prezentat în faţa acestei instanţe la doar două termene, ceea ce, potrivit petentului, ar justifica antrenarea răspunderii disciplinare a avocatului. După primirea sesizării d-lui A.R., neobservând faptul că între avocat S.T. şi d-na. avocat B.S. există o relaţie de căsătorie, Consiliul Baroului C. încredinţează d- nei. avocat B.S. întocmirea raportului asupra sesizării disciplinare. Aceasta întocmeşte raportul, apreciind că cele sesizate de client se confirmă. Prin acelaşi raport, d-na. avocat B.S. a mai învederat Consiliului Baroului C. şi faptul că este soţia d-lui. avocat S.T., ceea ce însă nu ar trebui să producă niciun fel de consecinţă asupra validităţii raportului pe care l-a întocmit, având în vedere că nu propune angajarea vreunei răspunderi disciplinare, iar asupra chestiunii restituirii parţiale a onorariului urmează a se pronunţa Decanul Baroului C., care nu este ţinut de cele reţinute în conţinutul raportului întocmit. Având în vedere cele mai sus descrise:
44. Dl. B.C., judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost eliberat din această funcţie întrucât a fost condamnat definitiv, pentru o faptă de abuz în serviciu. După reabilitare, fostul judecător B.C. a formulat cerere de primire în profesia de avocat cu scutire de examen, cerere pe care a adresat-o Baroului D. şi pe care a întemeiat-o pe împrejurarea că a deţinut funcţia de judecător al instanţei supreme. Consiliul Baroului D. i-a respins cererea d-lui B.C. Decizia Consiliului Baroului D. este:
45. În materia cărții funciare:
46. Spre deosebire de acțiunea oblică, acțiunea revocatorie:
47. Curtea de Apel București îl judecă în primă instanță pe inculpatul C.R. Inculpatul este arestat preventiv într-o altă cauză, aflată în curs de judecată pe rolul Tribunalului Argeș. În această situație:
48. C.A. a introdus plângere prealabilă împotriva numitului O.V.R. pentru săvârşirea infracțiunii de violare de domiciliu, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile 224 CP. După punerea în mișcare a acțiunii penale, C.A. s-a constituit parte civilă, solicitând obligarea inculpatului la repararea prejudiciului moral evaluat la suma de 10.000 lei. Inculpatul O.V.R. a fost trimis în judecată prin rechizitoriu. Sunt corecte următoarele afirmații:
49. În materia dezmembrămintelor dreptului de proprietate:
50. Este adevărat că:
51. Cât priveste regimul administrării probelor:
52. În ceea ce privește autoritatea de lucru judecat:
53. Completul de judecată din cadrul Judecătoriei Constanța a dispus, prin încheiere, suspendarea judecății în primă instanță. Competența de soluționare a contestației împotriva încheierii de suspendare a judecății:
54. În cazul conflictului de competență între două instanțe:
55. Numitul A, inspector fiscal, aflat în control la societatea X, având ca asociat unic și administrator pe B, fost coleg de școală, a constatat existența unor facturi false pentru achiziții de bunuri și servicii care nu s-au livrat, respectiv prestat, în realitate. La rugămințile lui B, numitul A nu anunță organul de urmărire penală cu privire la cele constatate. Fapta lui A:
56. În privinţa stabilirii competenţei materiale:
57. Consiliul baroului poate motivat să refuze înscrierea unui avocat în Registrul de asistenţă judiciară sau să radieze un avocat din acest Registru şi în unul sau mai multe din următoarele cazuri:
58. La data de 03.04.2018, în jurul orei 03.25 a.m., X, care consumase în prealabil un pahar de bere, se afla la volanul autoturismului marca O pe care îl conducea cu viteza de 100 km/h în localitatea B. Deși organele de poliţie din cadrul I.P.J. F, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a conducătorului autoturismului, acesta nu a oprit. Organele de poliţie au plecat în urmărirea autovehiculului reuşind oprirea acestuia, după ce conducătorul X a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în șanț fără a o avaria. X s-a dat jos din mașină și, văzând polițiștii, a încercat să fugă de la faţa locului, dar a fost oprit. În urma verificărilor, s-a stabilit că X era posesor de permis de conducere, însă avea dreptul de a conduce suspendat din data de 08.03.2018. Întrucât X emana miros de alcool, i s-a solicitat să se supună testării cu aparatul alcooltest, însă a refuzat, după care a fost condus la Spitalul Orăşenesc B, unde a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei cu motivarea că ”îi e frică de ace”. Realizați încadrarea juridică a faptelor comise de X:
59. Poate constitui infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare:
60. Reunirea cauzelor penale este obligatorie atunci când:
61. Interzicerea ocupării unei funcţii:
62. Aruncarea de pe stradă cu tomate stricate în curtea unei persoane, din răzbunare, fapt care a determinat murdărirea autoturismului și a pavajului de beton:
63. În cazul în care executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere:
64. Ipoteca:
65. În cazul succesiunii de legi penale în timp intervenită până la judecarea definitivă a cauzei:
66. Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul A, în calitate de moștenitor al defunctului D, solicită obligarea pârâtului B la restitutirea unei sume împrumutate de la defunctul D, ajunsă la scadență. Pârâtul B vă solicită o consultanţă juridică, explicând că a încheiat contractul de împrumut nu cu D, ci cu un alt moștenitor al acestuia – numitul C. În aceste condiții, pârâtul ar fi îndreptățit să formuleze:
67. Justiţiabilul H.R. a formulat o cerere de ajutor public judiciar, la Judecătoria S., cerere care i-a fost admisă şi, ulterior, transmisă Baroului Decanul Baroului S. l-a desemnat pe dl. avocat B.C. pentru a-i acorda asistenţă şi reprezentare judiciară lui H.R. Dl. avocat B.C. a refuzat să preia cazul lui H.R., cu motivarea că onorariul stabilit de instanţă este prea mic. Refuzul d-lui. avocat B.C. este:
68. W SRL a încheiat un contract de locațiune cu K SRL pe termen de 5 ani cu posibilitatea pentru locatar de a denunța unilateral contractul după 3 ani de la încheierea sa, cu plata unei sume repreprezentând chiriile cumulate pentru 6 luni. După un an și două luni de la încheierea contractului, K SRL a notificat denunțarea unilaterală a contractului și a eliberat spațiul închiriat, cerând locatorului să-i restituie garanția reprezentând contravaloarea a 3 chirii lunare. În raport de această situație:
69. Contractul de colaborare încheiat între o formă de exercitare a profesiei şi un avocat colaborator va cuprinde, în mod obligatoriu:
70. Prin ordonanța din 01.02.2018, ora 21.00, procurorul a dispus măsura reținerii față de inculpatul S.B., acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor calificat, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 189 CP. La data de 02.02.2018, procurorul a propus judecătorului de drepturi și libertăți arestarea În acest caz:
71. În procedura de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept:
72. X avea o datorie de 000 lei către Y, garantată de fideiusorul Z. Ulterior, Y a dobândit o datorie de 15.000 lei către Z și o datorie de 10.000 lei către X. Față de această situație:
73. Suspectul:
74. AA introduce, la Judecătoria X, o cerere de partaj, în contradictoriu cu BB (fosta soţie), cu privire la două bunuri imobile (terenuri) şi un bun mobil (autoturism), bunuri comune dobândite în timpul căsătoriei. În termen legal, CC (tatăl pârâtei BB) formulează o cerere de intervenţie voluntară principală invocând un drept propriu de proprietate cu privire la autoturismul ce face obiectul cererii de partaj, cerere care a fost admisă în principiu. În acest context:
75. Vătămarea va trebui dovedită de către partea care invocă nulitatea actului de procedură:
76. Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal:
77. În cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar:
78. În temeiul unui contract de asigurare de bunuri, în ipoteza producerii riscului asigurat, asigurătorul va avea obligația de a plăti o despăgubire:
79. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria A. a dispus prin ordonanță clasarea cauzei în temeiul dispozițiilor art.16 alin.1 lit. c C.proc.pen., cu privire la săvârșirea de către inculpatul AB a infracțiunii de lovire sau alte violențe, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 193 alin.1 CP. Persoana vătămată a formulat plângere împotriva soluției de clasare la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria A, plângere care a fost respinsă. Ulterior, persoana vătămată a formulat plângere împotriva soluției de clasare la judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria A, care:
80. Parchetul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B, avocat în cadrul Baroului A, reținând că în anul 2017 B a atestat în mod nereal, în vederea producerii unor consecinţe juridice, pe un număr de două chitanţe, faptul că ar fi încasat suma totală de 2000 lei, cu titlu de onorariu, depunând aceste chitanţe la instanța de judecată, în scopul obligării pârâtului de către instanţele judecătoreşti, într- un dosar civil, la plata cheltuielilor de judecată, respectivul proces fiind însă pierdut. Faptele inculpatului constituie:
81. Reclamantul XX formulează o cerere de chemare în judecată a pârâtului YY prin care solicită a-i acoperi prejudiciul în cuantum de 220000 de lei provocat prin distrugerea întregii culturi de aluni de pe terenul lui XX, ca urmare a ruinării acoperișului casei lui YY. Competența va reveni în acest caz:
82. A este funcționar public în cadrul consiliului județean V. Numitul O (un cetățean venit cu o petiție care așteptase prea mult la coadă) a început să amenințe că o să meargă să-l reclame pe A pentru că acesta nu-și îndeplinește atribuțiile de serviciu. În acel moment, A a început să îl lovească pe O, provocându-i leziuni care au necesitat 8 de zile de îngrijiri medicale. În cauză:
83. Reprezintă o excepţie de la aplicarea principiului nemijlocirii:
84. Dl. S.R., avocat în Baroul O., a formulat cerere de transfer în Baroul D. şi a solicitat şi certificatul de transfer. La data formulării cererii, dl. avocat S.R. înregistra restanţe mari la plata contribuţiilor profesionale la sistemul propriu de asigurări sociale al avocaţilor. Consiliul Baroului O. a respins cererea avocatului S.R., precum şi solicitarea de a-i fi eliberat certificatul de transfer. Decizia Baroului O. este:
85. După decesul lui D, la data de 15 iulie 2017, sunt chemați la moștenire S, soția supraviețuitoare a defunctului, F1, fiul din prima căsătorie a defunctului, F2 și F3, fiii din căsătoria lui S cu D, și N nepotul de frate predecedat al defunctului. În următoarele 6 luni de la deschiderea moştenirii, S a distrus, cu rea credință, testamentul lăsat de defunct lui F1, acesta din urmă a renunțat expres la moștenire, F2 și F3 au renunțat gratuit la moștenire în favoarea mamei lor S, iar N şi S au declarat expres că acceptă moștenirea. Cine va beneficia efectiv de averea defunctului, dacă ne aflăm la data de 3 martie 2019 și toți succesibilii au cunoscut, anterior deschiderii moștenirii, despre distrugerea testamentului, dar nu au întreprins alte demersuri decât cele menționate mai sus?
86. Dl. avocat T.C., desemnat să acorde asistenţă judiciară lui K.N., deţinut în Penitenciarul C., la primul termen, a solicitat instanţei încuviinţarea legăturii cu deţinutul, la locul de detenţie al acestuia, pentru a-i pregăti apărarea. Instanţa a încuviinţat cererea, iar dl. avocat T.C. s-a prezentat la Penitenciarul C., unde a solicitat permisiunea de a discuta cu K.N. Aici, K.N. a fost adus de un gardian, care însă a precizat că, potrivit conducerii aşezământului penitenciar, deţinutul K.N. se află în posesia unor informaţii care nu sunt destinate publicului (informaţii clasificate), astfel încât contactul acestui deţinut cu avocatul nu se va putea desfăşura decât în prezenţa şi sub controlul gardianului. În această situaţie, dl. avocat T.C. a refuzat contactul cu clientul său şi a formulat plângere la instanţă. Refuzul d-lui. avocat T.C. de a lua contact cu K.N., sub supravegherea gardianului, este:
87. Dl. avocat M.M. încheie cu clientul V.V. un contract de asistenţă juridică având ca obiect redactarea şi susţinerea unei acţiuni în revendicare imobiliară. La momentul încheierii contractului, avocatul îi aduce la cunoştinţă clientului, cuantumul onorariului, în sumă de 10.000 de lei şi, respectiv, cuantumul taxei judiciare de timbru, în sumă de 16.000 de lei. Clientul achită integral onorariul cuvenit avocatului şi arată că dispune, în acel moment, în numerar, şi de suma aferentă achitării taxei judiciare de timbru, rugându-l pe avocat să primească şi această din urmă sumă, spre a o plăti, în numele său, cu titlu de taxă judiciară de timbru datorată, întrucât el urmează să lipsească din ţară şi nu poate plăti personal această taxă. Dl. avocat:
88. În cazul în care fostul soț al judecătorului este afin de gradul II cu una dintre părți:
89. La data de 16.08.2017, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus, prin ordonanţă, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul R.C.V., o copie a acestei ordonanțe fiind înmânată inculpatului la data de 17.08.2017. La data de 29.09.2017, inculpatul R.C.V. a formulat plângere la procurorul ierarhic superior, în speță la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împotriva ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale. Sunt adevărate următoarele afirmaţii:
90. Inculpatul A.S., cercetat pentru infracțiunea de ameninţare, prevăzută şi pedepsită de dispozițiile art. 206 CP, săvârşită împotriva numitului D.D., a propus procurorului audierea ca martor a soției sale, R.G.S.. Procurorul:
91. În materia cesiunii de creanţă:
92. Audierea inculpatului prezent este obligatorie:
93. Este adevărat că:
94. La data de 3 ianuarie 2019, dl. avocat T.I. şi-a deschis un cabinet individual de avocat, optând pentru această formă de exercitare a profesiei, după ce renunţase la calitatea de asociat în societatea civilă profesională de avocaţi „T., G. şi Asociaţii”. La data de 1 februarie 2019, acelaşi avocat adresează consiliului baroului din care face parte o cerere, prin care solicită să se ia act de împrejurarea reintrării sale în aceeaşi societate civilă profesională de avocaţi „T., G. şi Asociaţii”. Consiliul baroului sesizat refuză să ia act de cererea d-lui. avocat T.I., pe care o apreciază ca fiind neserioasă, raportat la împrejurarea că este nerezonabil ca un avocat să părăsească o societate civilă profesională de avocaţi pentru a-şi înfiinţa propriul cabinet individual de avocat, iar la o lună distanţă, să se întoarcă în aceeaşi societate, în aceeaşi calitate, anterior deţinută, respectiv aceea de asociat în societatea civilă de avocaţi „T., G. şi Asociaţii”. Consiliul baroului sesizat:
95. Dl. avocat S.I. a formulat, în numele societăţii civile profesionale de avocaţi „S., A. şi Asociaţii”, o cerere de transformare a acesteia în societate profesională cu răspundere limitată. Cererea a fost înregistrată la baroul din care dl. avocat S.I. face parte, fiind respinsă de decanul acestui barou. În motivarea soluţiei date, decanul baroului a reţinut faptul că petentul nu a motivat pentru care anume raţiuni urmează ca societatea civilă profesională de avocaţi „S., A. şi Asociaţii” să se transforme într-o societate profesională cu răspundere limitată. Dl. avocat S.I., în numele şi în reprezentarea „S., A. şi Asociaţii”, a solicitat consiliului baroului din care face parte să desfiinţeze decizia decanului şi să aprobe cererea sa cu obiectul mai sus indicat. Consiliul baroului sesizat:
96. Starea de necesitate:
97. La data de 10 februarie 2018, T l-a notificat pe F iar ulterior, la data de 15 iunie 2018, l-a chemat în judecată pentru predarea unui utilaj sau plata contravalorii acestuia, conform contractului de vânzare încheiat între părți la data de 1 martie 2015. Prin întâmpinare, F a invocat prescripția dreptului la acțiune şi în subsidiar, caracterul neîntemeiat al acțiunii reclamantului, arătând că utilajul a fost distrus integral în urma unui incendiu produs la data de 25 martie 2015, ulterior notificării sale prin care l-a pus în întârziere pe T pentru ridicarea bunului. În raport de situația descrisă, instanța:
98. Potrivit Statutului profesiei de avocat, secretul profesional:
99. Dl. avocat I.R. a încheiat un contract de asistenţă juridică, prin care s-a angajat să-l reprezinte pe dl. D.H. într-un proces având ca obiect desfacerea căsătoriei, din culpa exclusivă a soţiei, d-na. D.L. La câteva zile după încheierea acestui contract de asistenţă juridică, dl. avocat I.R. intră într-o relaţie amoroasă cu d-na. D.L., fără a-şi da seama că aceasta este soţia clientului său. Dl. avocat înregistrează acţiunea de divorţ, astfel că, în scurt timp, d-na. D.L. realizează că avocatul soţului său este şi amantul său. D-na. D.L. decide că nu e cazul să îşi informeze soţul în privinţa acestei împrejurări, dar ia legătura cu dl. avocat I.R., căruia îi cere să construiască apărarea d-lui. D.H. astfel încât acesta să piardă procesul sau, eventual, căsătoria să fie desfăcută din culpa exclusivă a d-lui. D.H. Pentru a fi sigură de atitudinea d-lui. avocat I.R. în susţinerea procesului, d-na. D.L. îl asigură pe dl. avocat I.R. de dragostea ei, dar îi aminteşte totodată şi faptul că nici soţul ei şi nici consiliul baroului din care dl. avocat I.R. face parte, nu ar privi cu ochi buni relaţia dintre ei. În faţa acestei situaţii delicate, dl. avocat I.R. are următoarele opţiuni de etică profesională:
100. C.D. a susţinut şi promovat examenul de primire în profesia de avocat. La data emiterii deciziei de primire în profesie, acesta era incompatibil. Efectele deciziei de primire în profesie se produc: