1%
1. Indicați răspunsul care conține o aserțiune adevărată:
2. Împotriva lui AB, au fost efectuate cercetări penale pentru comiterea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 CP., din cercetările efectuate stabilindu-se că acesta a falsificat menţiuni din diploma sa de absolvirea facultăţii, pentru a putea participa la un concurs, privind ocuparea unui post de conducere. Procurorul a constatat comiterea infracţiunii, însă, întrucât între timp a intervenit prescripţie răspunderii inculpatului, a dispus clasarea cauzei. Cu privire la înscrisul fals, procurorul, prin ordonanţa de clasare, poate dispune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

3. Care dintre următoarele enunțuri nu este corect din punct de vedere legal:
4. Pe rolul Judecătoriei Sibiu, a fost înregistrată cererea reclamantului AA, cu domiciliul în Sibiu, prin care acesta a solicitat despăgubiri în sumă de 150.000 lei, în contradictoriu cu pârâta societate de asigurări XYZ, cu sediul în București și cu pârâta societate BB, cu sediul în Constanța; reclamantul susține că este beneficiarul unei polițe de asigurare pentru locuință la societatea XYZ și că apartamentul său situat în municipiul Constanța a fost avariat grav ca urmare a unui incendiu provocat din neglijența vecinului BB - un restaurant aflat la parterul imobilului. Anterior producerii incidentului, la cumpărarea apartamentului de către persoana AA de la vânzătoarea BB, între aceştia s-a încheiat și o convenție prin care s-a stabilit că orice litigiu privind eventualele despăgubiri provocate ca urmare a activității restaurantului vecin, va fi de competența Tribunalului Constanța. În aceste condiții:
5. În ceea ce priveşte conţinutul hotărârii judecătoreşti:
6. Avocatul AA, membru al Baroului X, formulează o cerere de înscriere în Registrul de asistenţă judiciară. În acest caz:
7. Potrivit Codului de procedură civilă, în cazul în care competenţa de soluţionare a recursului aparţine:
8. Avocatul AA a solicitat transferul său din Baroul B în Baroul T, adresându-se, în acest scop, consiliului Baroului Întrucât cererea avocatului AA a fost înregistrată în cursul lunii iunie a anului 2018, iar consiliul Baroului B nu mai avea programată o şedinţă decât în septembrie 2018, decanul Baroului B, urmărind rezolvarea cu celeritate a cererilor înregistrate la secretariatul Baroului B, admite cererea avocatului AA, printr-o decizie, pe care o şi comunică petentului. În acest caz, decanul Baroului B:
9. Constituie infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia:
10. În cazul declinării de competenţă a instanţelor judecătoreşti:
11. Justițiabilul AA a formulat cerere de ajutor public judiciar la Judecătoria S, cerere care i-a fost aprobată și transmisă Baroului S. Decanul Baroului S l-a desemnat pe avocatul BB pentru a-i acorda asistență și reprezentare lui AA. Avocatul BB a refuzat să preia cazul lui AA, cu motivarea că onorariul stabilit de instanță este prea mic, raportat la onorariile percepute, în mod curent, de către În acest caz, refuzul avocatului BB este:
12. În cazul în care executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, debitorul va putea invoca pe cale de contestaţie la executare:
13. Clientul AA depune la consiliul baroului X o plângere împotriva avocatului său BB, membru al consiliului baroului X, prin care invocă faptul că, deşi avocatul BB a fost angajat în baza unui contract de asistenţă juridică pentru a-l reprezenta în Dosarul Y/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Z, acesta nu s-a prezentat la niciun termen de judecată, AA pierzând în final În acest caz:
14. Reclamantul AA formulează în contradictoriu cu pârâtul BB o cerere cu valoare redusă pentru recuperarea unei creanţe în cuantum de 8000 de lei, Pârâtul BB are, de asemenea, de recuperat, de la reclamantul AA, o creanţă de 12 000 de lei, derivată din acelaşi raport juridic dedus judecăţii. În acest caz:
15. În cazul în care mai mulți titulari și-au exercitat preempțiunea asupra aceluiași bun, vânzarea se va considera încheiată cu:
16. Prin acţiunea formulată, reclamanta AA, în contradictoriu cu pârâtul BB, a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 15.000 lei, cu titlul de chirie, datorată pentru folosirea unui spațiu de Acţiunea a fost respinsă deoarece reclamanta nu a putut dovedi existenţa unor raporturi de locaţiune cu pârâtul. Reclamanta AA a formulat apel, solicitând plata aceleiaşi sume, însă cu titlul de despăgubiri pentru ocuparea fără drept a spațiului menționat. În aceste condiții:
17. Inculpatul AB este cercetat pentru comiterea infracţiunii de ultraj, de art. 257 alin. 4 CP., cauză în care, potrivit legii,urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

18. Avocatul AA, membru al Baroului X, titular al cabinetului individual Y, îndeplineşte condiţiile legale de pensionare. În acest caz:
19. Recursul declarat împotriva deciziei disciplinare a Comisiei Centrale de disciplină, ca instanţă de fond, se soluționează de:
20. În urma judecării apelului declarat de inculpatul AB, condamnat în primă instanţă pentru comiterea infracţiunii de ultraj, curtea de apel a decis achitarea acestuia. Referitor la pronunţarea şi redactarea hotărârii instanţei de apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

21. Acordul de recunoaşterea vinovăţiei:
22. În cadrul executării silite:
23. X a fost condamnat definitiv pentru comiterea infracțiunii de omor. La scurtă vreme după ce a fost reabilitat, X comite o nouă infracțiune de omor pentru care este judecat. În cauză:
24. Există conflict de interese în următoarele situaţii:
25. Ca urmarea plângerii depuse de CD, organele de cercetare penală au început urmărea penală in rem pentru comiterea infracţiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. 3 CP. Ulterior, întrucât din probele administrate a rezultat bănuiala rezonabilă că fapta a fost săvârşită de AB, procurorul a dispus prin ordonanţă ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de acesta, devenind astfel suspect. Întrucât legea o prevede în mod expres, aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

26. Potrivit competenţelor date de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi:
27. Compensaţia:
28. Referitor la declararea apelului:
29. Nu se va putea dispune disjungerea:
30. AA în calitate de reclamant introduce o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul BB. La primul termen de judecată se prezintă reclamantul AA, legal citat, şi pârâtul BB, cu toate că primise citaţia cu 2 zile înainte de termen, iar legea prevedea că procedura de citare trebuia îndeplinită cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată. În acest caz:
31. Revizuienţii AA şi BB au formulat o cerere de revizuire, invocând că decizia civilă definitivă nr. 11/2018 a Curţii de Apel Oradea este potrivnică soluţiei date prin sentinţa civilă definitivă nr. 100/2017 a Judecătoriei Oradea. Prin aceeaşi cerere, s-a solicitat și schimbarea deciziei Curţii de Apel Oradea, pe considerentul că instanţa de recurs, judecând cauza în fond, s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut. În acest caz:
32. Prin rechizitoriul întocmit de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă JS 2, inculpatul AB a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de furt, în cauză, persoana vătămată CD, constituindu-se parte civilă cu contravaloarea bunului După epuizarea procedurii în camera preliminară, întrucât în cursul judecăţii în primă instanţă, a intervenit decesul inculpatului, instanţa sesizată a constatat stingerea acţiunii penale şi a dispus încetarea procesului penal. În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei:
33. Inculpatul a fost surprins de lucrători din cadrul B.C.C.O. în timp ce vindea unui consumator țigări ce conțineau droguri de risc, precum și pliculețe ce conțineau droguri de mare risc. În cauză, inculpatul va răspunde penal pentru:
34. La data de 14 aprilie 2018, prin cesiunea de creanță încheiată între X și Y a fost transferată creanța în sumă de 500.000 lei pe care debitorul D o avea față de X, cu prețul de 350.000 lei. Y a comunicat cesiunea către D la data de 25 aprilie 2018. La data de 30 aprilie 2018, X a cesionat aceeași creanță prin act autentic cu titlu gratuit către Z care și-a înregistrat creanța la Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare la data de 15 mai 2019. Părţile nu au stipulat nimic în legătură cu obligaţia de garanţie a cedentului faţă de cesionarii succesivi. În raport de această situație, X are, de drept, obligaţie de garanţie:
35. Călătorind în același compartiment de tren, inculpatul intră în dialog cu victima câștigându-i acesteia încrederea. După un timp, inculpatul îi oferă victimei o cană cu cafea, în care pusese un somnifer. După ce victima a adormit, ca efect al somniferului, inculpatul i-a sustras acesteia valiza și, la prima stație, a coborât din tren. În speță se va reține:
36. Asistenţa juridică în cauzele penale este obligatorie:
37. Clasarea cauzei:
38. În cazul procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii:
39. Consiliul baroului:
40. În exercitarea activităţilor fiduciare:
41. AA a susţinut şi promovat examenul de primire în profesia de La data emiterii deciziei de primire în profesie, AA era incompatibil. În acest caz, efectele deciziei de primire în profesie se produc:
42. Dispozițiile privind legea penală mai favorabilă intervenită până la judecarea definitivă a cauzei:
43. Este adevărat că:
44. Inculpatul a sechestrat victima mai multe zile, într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc, timp în care a exercitat asupra acesteia violențe fizice și psihice de mare intensitate. În ultima zi violențele au continuat, iar inculpatul a amenințat-o cu moartea pe victimă, împrejurare în care aceasta a fost constrânsă să se arunce de la etaj, suferind leziuni care i-au cauzat decesul. În speță, încadrarea juridică va fi:
45. Reclamantul l-a chemat în judecată pe pârât pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună anularea contractului de vânzare a unui apartament și repunerea părților în situația anterioară. În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că, având nevoie de bani pentru suportarea costului unei intervenții chirurgicale pentru salvarea vieții fiului său, aspect cunoscut de pârât, a vândut un apartament cu prețul de 25.000 euro, deși valorea de piață era, la momentul vânzării, de peste 40.000 euro. În apărare, pârâtul a arătat că, în prezent, prețul apartamentelor a scăzut fiind pentru unul similar de aproximativ 000 euro și că ar fi dispus, dacă instanța consideră, să plătească încă 5.000 euro. În raport de această situație, instanța:
46. În cadrul unui proces de partaj judiciar, instanţa de judecată dispune în temeiul art. 991 din Codul de procedură civilă, vânzarea bunurilor supuse partajului, prin executor judecătoresc. În acest caz:
47. În cazul infracțiunii de mărturie mincinoasă:
48. În materia garantării obligațiilor:
49. Intervine nulitatea hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză:
50. În materie de carte funciară:
51. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere se dispune dacă:
52. În ceea ce priveşte efectele înfiinţării popririi executorii, este adevărat că:
53. Spre deosebire de strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă, strămutarea pe motiv de siguranţă publică:
54. În exercitarea profesiei de avocat:
55. Termenele de prescripție a executării pedepsei încep să curgă:
56. Spre deosebire de îndreptarea hotărârii judecătoreşti, lămurirea hotărârii judecătoreşti cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului:
57. Inculpatul AB a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de tulburare de posesie de art. 256 CP. În cursul cercetării judecătoreşti, persoana vătămată PV a precizat că judecătorul care soluţionează cauza se află în stare de incompatibilitate întrucât anterior, în calitate de procuror, a efectuat acte de urmărire penală în această cauză. Cererea de recuzare formulată de persoana vătămată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

58. X și Y au încheiat o tranzacție prin care au pus capăt unui proces început între ei şi de care instanţa a luat act prin hotărâre judecătorească. Tranzacţia cuprinde o singură clauză prin care X se obligă faţă de Y să-i transfere dreptul de proprietate asupra unui imobil în valoare de 40.000 euro pentru achitarea unor pretinse despăgubiri, evaluate de părți în acest cuantum după propria apreciere. În acest fel, X şi-a creat o stare de insolvabilitate care ar putea aduce atingere drepturilor creditorului chirografar Z, față de care X are o datorie de 25.000 euro. În raport de această situaţie, tranzacţia constatată prin hotărâre judecătorească:
59. Reprezintă o măsură de individualizare a pedepsei închisorii ori detențiunii pe viață în faza executării (post iudicium):
60. În urma sesizării, organele de cercetare penală sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 2, efectuează cercetări privind comiterea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 244 CP de către inculpatul În cursul urmăririi penale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

61. Inculpatul AB a fost trimis în judecată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru comiterea infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 cp, de competenţa tribunalului. În cursul cercetării judecătoreşti, la cererea inculpatului, tribunalul a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice, din omor, în ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 CP, infracţiune de competenţa judecătoriei. În cazul în care se va dispune schimbarea încadrării juridice:
62. Conducând un autovehicul pe un drum public cu depășirea vitezei legale, inculpatul a produs un accident de circulație în urma căruia au fost ucise două persoane. Prin expertiză tehnică s-a stabilit că accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive, neadaptată la carosabilul acoperit pe alocuri cu polei. În cauză:
63. Inculpatul X a comis trei infracțiuni aflate în concurs, pentru care au fost stabilite: o pedeapsă cu închisoarea de 4 ani pentru prima infracțiune, o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani pentru a doua infracțiune și o pedeapsă cu amenda pentru a treia infracțiune. În acest caz, pedeapsa ce se va aplica inculpatului X (pedeapsa rezultantă) va fi:
64. Prin sentinţa X, judecătoria B l-a condamnat pe inculpatul AB la 3 ani închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunii de delapidare, de art. 295, precum şi la acordarea despăgubirilor civile formulate de partea civilă RF. Împotriva hotărârii inculpatul a declarat în termen apel, respins prin hotărâre definitivă de Curtea de apel D, prin care s-a menţinut pedeapsa de 3 ani închisoare cu executare. Având în vedere datele speţei, hotărârea definitivă a instanţei de apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

65. La data de 25 aprilie 2018, P a dat o declarație în formă autentică prin care s-a obligat irevocabil să-i vândă lui B un teren în suprafață de 1500 mp, situat în Sinaia, intabulat în cartea funciară nr. 123, ținută de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, nr. cadastral 123, cu prețul de două milioane lei, dacă B va accepta oferta sa. Părţile nu au stabilit un termen de acceptare. Întrucât au trecut câteva luni de la data ofertei, văzând că B nu și-a manifestat opțiunea, P ar fi interesat să-i vândă terenul lui T care ar putea oferi un preț mai mare. În raport de această situație:
66. La data de 20 noiembrie 2015, între părţi s-a încheiat un contract de locațiune a unui imobil pe o durată de 3 ani. Ulterior, în vara anului 2016, locatarul a efectuat lucrări de îmbunătățire a imobilului închiriat, cheltuind suma de 8.000 lei. În urma rămânerii definitive a hotărârii de admitere a acțiunii în revendicare, pe data de 12 septembrie 2017, locatorul a pierdut proprietatea imobilului. Prin raportare la situația de fapt:
67. Punerea în mişcare a acţiunii penale:
68. Avocatul CC, membru al Baroului A, şi-a depus candidatura pentru obţinerea unui mandat de membru în Consiliul Baroului B. Candidatura sa este invalidată de Consiliul Baroului B, cu motivarea că avocatul CC are o vechime în exerciţiul profesiei de avocat de numai 4 Prin maniera în care a procedat, Consiliul Baroului B:
69. Hotărârile adoptate de consiliul baroului:
70. Renunţarea la apel:
71. Profitând de faptul că victima îi lăsase cheile de la casă, pentru a face curățenie, inculpatul s-a deplasat cu un camion la locuința acesteia, de unde a sustras mai multe bunuri de valoare. Pentru încărcarea bunurilor, inculpatul a fost nevoit să facă mai multe drumuri între casă și camion. În speță se va reține:
72. Prin constrângere fizică, inculpatul a întreținut un raport sexual cu victima. În urma violențelor aplicate victimei, în scopul întreținerii raportului sexual, aceasta a suferit pierderea unui ochi și alte leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare mai puțin de 90 de zile de îngrijiri medicale. În cauză se va reține:
73. Elementul material al infracțiunii de delapidare constă în:
74. Clientul AA îi solicită avocatului BB, membru al Baroului X, stabilirea temporară a sediul societăţii comerciale Y SRL cu asociat unic AA, la sediul profesional al avocatului BB, avocatul urmând a se ocupa şi de parcurgerea procedurilor legale de constituire şi înregistrate ale societăţii. În acest context:
75. E, F, și G sunt coproprietari în cote egale a unui teren Fără să aibă acordul lui F și G, la data de 30 iunie 2018, coproprietarul E a încheiat o promisiune bilaterală de vânzare a terenului în întregul său cu promitentul cumpărător K pentru prețul de 500.000 euro din care a primit, cu titlu de arvună, suma de 20.000 euro. Potrivit promisiunii, contractul de vânzare urma să fie perfectat în termen de 3 luni de la data încheierii promisiunii. Deși K l-a notificat să se prezinte la notariat în termenul stabilit, E a refuzat, întrucât nu a obținut acordul lui F și G privind înstrăinarea imobilului. Între timp, prețul unui teren asemănător s-a dublat. În raport de această situație:
76. În ceea ce priveşte societatea profesională cu răspundere limitată din avocatură, este adevărat că:
77. Întreruperea prescripției prin recunoașterea dreptului:
78. Intimatul AA, în calitate de parte în dosarul nr. X/2019, dosar civil aflat în faza apelului, pe rolul Tribunalului Y, decide angajarea avocatului BB, titular al unui cabinet individual, pentru a-l asista/reprezenta în faţa Tribunalului Y, exclusiv pentru calea de atac a Potrivit legii, în contractul de asistenţă juridică, intimatul AA, în calitate de client, şi avocatul BB pot stabili:
79. Inculpatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă comisă cu intenție la pedeapsa de un an închisoare. Ulterior, dar înainte de a avea loc reabilitarea, în baza aceleiași rezoluții infracționale, timp de o săptămână, în fiecare noapte, inculpatul a sustras diverse bunuri din locuința aceleiași În cauză:
80. În materia obligațiilor solidare:
81. Revizuirea în temeiul 509 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, respectiv când instanţa s-a pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut (extra petita), este admisibilă:
82. Pe rolul Judecătoriei sector 1 se află în curs de judecată cauza privindu-l pe inculpatul minor AB, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de furt, prev. de art. 228 alin.(1) CP. La judecarea cauzei, instanţa legal constituită:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

83. Renta viageră:
84. În speță, persoana juridică nu a retras din folosință un utilaj care nu mai corespundea normelor referitoare la securitatea muncii și din această cauză s-a produs decesul unei persoane fizice, chiar dacă salariatul care a manevrat utilajul l-a acționat în mod corect. În cauză:
85. Avocatul AA, în calitate de avocat titular al cabinetului individual X, şi avocatul BB, în calitate de avocat titular al cabinetului individual Y, decid, de comun acord, să constituie, în condiţiile legii, o societate profesională cu răspundere limitată Z din avocatură, fără transformarea cabinetelor individuale X şi Y în societatea nou constituită. În acest caz:
86. Prin decizia nr. X/15.06.2018 a Curţii de apel Bucureşti, inculpatul AB a fost condamnat definitiv în urma admiterii apelului declarat de procuror, la 5 ani închisoare cu executare, pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie. Întrucât în cauză inculpatul era arestat preventiv, prin hotărârea pronunţată, instanţa de apel, referitor la starea de arest preventiv:
87. Avocatul definitiv AA cu drept de exercitare a profesiei, membru la Baroului X, încheie un contract de muncă cu Societatea Y SA, angajându-se în calitate de consilier juridic. În acest caz:
88. Denumirea cabinetului individual:
89. La data de 1 august 2018, X a donat lui Y un apartament cu sarcina de a-l pune la dispoziția nepotului său Z, cu titlu gratuit, pe durata studiilor superioare ale acestuia din urmă. Z era student la Facultatea de drept din București în anul II. Văzând că Z locuiește cu prietena sa, la data de 1 octombrie 2018, Y a închiriat apartamentul lui B pe termen nelimitat. La data de 10 mai 2019, X a decedat, singurul său moștenitor fiind Z, prin reprezentarea fiului predecedat al defunctului. În raport de această situație, Z ar putea cere:
90. Înalta Curte de Casație și Justiție va judeca în Completul de 5 judecători:
91. D l-a împuternicit pe H să vândă un autoturism cu prețul de 10.000 euro. H a vândut autoturismul lui G pentru prețul de 14.000 euro, reprezentându-l și pe cumpărător la încheierea contractului, în baza unei împuterniciri primită în acest sens. H a achitat lui D suma de 10.000 euro, prețul pentru care fusese împuternicit să vândă. În această situație:
92. În urma decesului lui D au fost chemați la moștenire S, soția supraviețuitoare și F, fratele defunctului. La scurt timp după deschiderea moștenirii, acesta din urmă a renunțat expres la moștenire prin declarație autentică. Fiind invitat la parastasul de pomenire a lui D la împlinirea a 6 luni de la deces, F a sustras din biroul defunctului o statuetă valoroasă din aur și diamante pe care defunctul o achiziționase din Africa în perioada când a fost ambasador. F își dorea acest obiect și cunoștea că statueta era evaluată la peste o sută de mii de euro. Ulterior, F a fost chemat în judecată alături de S pentru a restitui împrumutul de un milion de lei luat de defunct de la reclamant anterior decesului și care a devenit scadent după deschiderea moștenirii. În raport de această situație, instanța:
93. Inculpatul a primit de la persoana vătămată o sumă de bani pentru a o depune la bancă în contul acesteia din urmă. Intrat în posesia banilor inculpatul și-a cumpărat o serie de bunuri pentru propria folosință. În speță, în sarcina inculpatului:
94. Prin cererea depusă la Curtea de apel X, inculpatul AB a solicitat motivat strămutarea cauzei în care era judecat pentru comiterea infracţiunii de furt, de la judecătoria B., la o altă instanţă egală în grad, aflată în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel. Până la soluţionarea cererii de strămutare, judecătoria a judecat însă cauza şi a dispus condamnarea inculpatului. În aceste condiţii:
95. În anul 2018, X a construit cu bună-credință o casă de locuit pe terenul proprietatea lui Y, iar acesta din urmă a cesionat dreptul de a invoca accesiunea către Z. În raport de această situație, dreptul de superficie se va înscrie în favoarea lui:
96. În ceea ce priveşte procedura ordonanţei preşedinţiale, potrivit Codului de procedură civilă:
97. Ca urmare a publicării unor articole defăimătoare de către J, jurnalist la ziarul online “Sub lupă”, deținut de Societatea XX SRL, prin care T era numit “tiran” sau “maimuțoi fioros”, T nu s-a mai înscris la concurs și a pierdut șansa de a fi desemnat director al Teatrului de balet din oraș, deşi ar fi avut cele mai mari șanse față de experiența administrativă și managerială a contracandidaților săi. Mai mult, J a continuat campania de denigrare a lui T și după desemnarea noului director, prin publicarea săptămânală a unui articol defăimător, cu scopul vădit de a-l supune pe T la umilințe și a-l determina să-și dea demisia din teatru, având în vedere că soția lui J era subalterna lui T. În raport de situația descrisă, T poate obține pe cale judecătorească:
98. În baza unui contract de locațiune, încheiat la data de 1 iulie 2016, X deține un imobil proprietatea lui Y pe termen de 3 ani. La data de 10 martie 2018, X încheie cu Z un contract de vânzare, cumpărătorul fiind de bună-credință și în deplină cunoștință de cauză cu privire la situația juridică a imobilului. În raport de această situație, care dintre următoarele enunțuri este corect din punct de vedere legal:
99. În ceea ce priveşte secretul profesional:
100. În cauză, instanța constată că în legătură cu infracțiunea comisă de inculpat există două circumstanțe atenuante legale și o circumstanță atenuantă judiciară. În acest caz: