1%

Întrebarea 1 din 100

1. Prin acţiunea formulată, reclamanta a solicitat ca pârâtul să fie obligat, prin hotărâre judecătorească, să restituie suma de 10.000 lei, ce îi datorează în baza contractului de împrumut încheiat între părţi. În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că între părţi s-a încheiat contractul de împrumut, autentificat la B.N.P. ,,D.C." sub nr. 2/2012, prin care debitorul pârât se obliga să restituie suma împrumutată la data de 01.11.2013. Deoarece debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia la scadenţă, creditorul s-a adresat unui executor judecătoresc, cu o cerere de executare silită. Văzând că procedura de executare silită nu dă rezultatele aşteptate, în sensul că nu îşi poate recupera banii, creditorul s-a adresat instanţei de judecată, prin prezenta acţiune în pretenţii. În aceste conditii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 1 din 100

Întrebarea 2 din 100

2. În urma unui incendiu produs accidental la casa lui A, aflat în vacanţă în străinitate, vecinul B a întreprins activităţi de localizare şi stingere a focului iar, ulterior, lucrări de reparaţii la acoperiş şi structura de rezistenţă afectate de incendiu. După câteva zile, în urma unui cutremur, imobilul lui A a suferit din nou avarii serioase. B i-a solicitat lui A cheltuielile necesare şi utile efectuate cu reparaţiile, cu dobânzile aferente, însă A a refuzat, motivând că imobilul a fost avariat serios la cutremur. Ce sfat juridic îi daţi lui B?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 2 din 100

Întrebarea 3 din 100

3. Împotriva sentinţei Z pronunţată în cauza penală X/Y/2014, prin care inculpatul AB a fost condamnat şi obligat la despăgubiri pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 228 C.pen. (furtul), a formulat apel în termen numai procurorul. În apelul său, acesta critica faptul că, deşi procurorul de şedinţă a fost prezent la judecarea cauzei în fond la termenul din 07.03.2014 și, deşi conform încheierii de şedinţă acesta a cerut, în repetate rânduri, să i se dea cuvântul pe cele două cereri de probe formulate de inculpat şi admise de instanţă, i-a fost refuzat acest lucru, astfel încât a fost în imposibilitate să pună concluzii pe acele cereri. Instanţa de apel a respins apelul ca nefondat, cu motivarea că procurorul fusese prezent la şedinţa de judecată şi astfel nu s-a încălcat nicio dispoziţie legală. Având în vedere datele din spetă, arătaţi care din variantele de mai jos este corectă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 3 din 100

Întrebarea 4 din 100

4. În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, timp de o săptămână, în fiecare noapte, inculpatul a sustras diverse bunuri din locuinta aceleiaşi persoane. Anterior acestor fapte inculpatul fusese condamnat definitiv pentru o faptă comisă cu intenţie la pedeapsa de un an închisoare. În cauză:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 4 din 100

Întrebarea 5 din 100

5. Onorariul de succes:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 5 din 100

Întrebarea 6 din 100

6. Excepţia de litispendenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 6 din 100

Întrebarea 7 din 100

7. Consiliul Baroului V. a suspendat din exerciţiul profesiei pe avocatul D. ca urmare a condamnării  acestuia de către Judecătoria F. pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei. Împotriva sentinţei Judecătoriei F. avocatul D. a promovat calea de atac prevăzută de lege. Consiliul Baroului V.:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 7 din 100

Întrebarea 8 din 100

8. X îl determină pe Y să îl ucidă pe Z. Văzând că Y nu reuşeşte, X îl imobilizează pe Z, iar Y îi aplică o lovitură care provoacă decesul victimei:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 8 din 100

Întrebarea 9 din 100

9. În cazul transmisiunii, în condiţiile legii, a calităţii procesuale:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 9 din 100

Întrebarea 10 din 100

10. Dacă o sumă de bani nu este plătită la scadenţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 10 din 100

Întrebarea 11 din 100

11. În ceea ce priveşte administrarea probelor de către avocaţi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 11 din 100

Întrebarea 12 din 100

12. În ceea ce priveşte înscrisul autentic:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 12 din 100

Întrebarea 13 din 100

13. Elementul material al infracţiunii de delapidare constă în:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 13 din 100

Întrebarea 14 din 100

14. X a dăruit lui Y o sumă de bani cu obligația acestuia din urmă de a-și plăti studiile la o facultate privată. Y nu s-a înscris la facultate și a investit banii într-un autoturism. X consideră că Y s-a îmbogățit fără justă cauză și ar dori să i se restituie suma. Ce consultanță juridică îi dați lui X?

 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 14 din 100

Întrebarea 15 din 100

15. X îl convinge pe Y, prin oferirea unei sume de bani, să îi ucidă soția, pretinzând în mod neadevărat că aceasta este însărcinată și el nu mai dorește un copil. În realitate, X urmărea să încaseze polița de asigurare a victimei. Pentru realizarea omorului X îi pune la dispoziție lui Y o armă, iar acesta ucide victima. În speță:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 15 din 100

Întrebarea 16 din 100

16. Reclamantului i s-a admis acţiunea în revendicare a unui imobil construcţie împotriva pârâtului care, în calitate de posesor de bună-credinţă, a făcut cheltuieli utile la imobil şi l-a închiriat printr-un contract pe durată nedeterminată. Pârâtul a cerut, pe cale reconvenţională, plata cheltuielilor utile făcute la imobil şi a cheltuielilor făcute pentru culegerea fructelor şi recunoaşterea unui drept de retenţie până la restituirea acestora. Pe lângă obligarea pârâtului la restituirea bunului, instanţa a mai dispus, la cererea părţilor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 16 din 100

Întrebarea 17 din 100

17. Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra plângerii formulate împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, prin încheiere motivată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 17 din 100

Întrebarea 18 din 100

18. Suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal în caz de:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 18 din 100

Întrebarea 19 din 100

19. Una dintre părţi a formulat contestaţie în anulare împotriva hotărârii prin care s-a soluţionat cererea de strămutare, pe motiv că nu a fost legal citată şi nici prezentă la termenul când a fost judecată aceasta cerere. În acest context vi se solicită o consultanţă juridică referitoare la admisibilitatea contestaţiei în anulare şi instanţa competentă să o soluţioneze. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 19 din 100

Întrebarea 20 din 100

20. Actul juridic constatat, potrivit voinţei părţilor, printr-un înscris autentic prin care A remite lui B un împrumut cu dobândă pe termen de 3 ani, este un contract:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 20 din 100

Întrebarea 21 din 100

21. Dacă la data încheierii unui contract de vânzare a unui bun individual determinat, vânzătorul este coproprietar al bunului în cotă egală cu altă persoană şi nu îşi îndeplineşte obligaţia de a asigura transmiterea proprietăţii întregului bun către cumpărător, care sunt opţiunile juridice ale cumpărătorului?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 21 din 100

Întrebarea 22 din 100

22. În cazul cabinetelor asociate de avocaţi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 22 din 100

Întrebarea 23 din 100

23. Actele întocmite de avocat pentru ţinerea evidenţelor profesionale cerute de lege, precum şi pentru legitimarea faţă de terţi a calităţii de reprezentant:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 23 din 100

Întrebarea 24 din 100

24. Obligaţia avocatului de a păstra secretul profesional:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 24 din 100

Întrebarea 25 din 100

25. În cazul în care vânzătorul a cunoscut cauza evicţiunii la data încheierii contractului de vânzare şi nu a comunicat-o cumpărătorului, iar acesta din urmă, după efectuarea unor lucrări voluptuare, a fost evins de bunul a cărui valoare crescuse între timp:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 25 din 100

Întrebarea 26 din 100

26. Sub sancţiunea nulităţii absolute, sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 26 din 100

Întrebarea 27 din 100

27. Avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 27 din 100

Întrebarea 28 din 100

28. În activitatea desfăşurată pentru clientela personală:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 28 din 100

Întrebarea 29 din 100

29. Un minor, în vârstă de 17 ani, a agresat un consumator în restaurantul în care lucra cu contract de muncă temporară şi i-a produs leziuni care au necesitat câteva zile de îngrijiri medicale. Victima ar dori să obţină despăgubiri şi vă întreabă împotriva cui să se îndrepte, având în vedere că autorul faptei ilicite este minor?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 29 din 100

Întrebarea 30 din 100

30. Chiar fără acordul inculpatului, partea civilă poate, până la terminarea cercetării judecătoreşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 30 din 100

Întrebarea 31 din 100

31. Avocatul A. a fost judecător la Tribunalul Bucureşti - Secţia Comercială în perioada 2008-2010, iar in perioada 2011-2012 a fost judecător la Curtea de Apel Bucureşti. La data de 11 august 2014 a încheiat contract de asistenţă juridică cu I., judecat de Tribunalul Bucureşti pentru o faptă prevăzută şi sancţionată de legea penală. Avocatul A.:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 31 din 100

Întrebarea 32 din 100

32. Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi începe:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 32 din 100

Întrebarea 33 din 100

33. AA a chemat în judecată pe BB şi CC, solicitând constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare cu privire la imobilul proprietatea reclamantului. În cursul judecăţii în primă instanţă, DD a formulat cerere de intervenţie accesorie, arătând că înțelege să susțină apărarea pârâtului BB, cumpărătorul imobilului. În motivarea cererii, DD a susţinut că este proprietarul apartamentului vecin celui în litigiu, situaţia juridică a celor două locuinţe fiind similară, iar prin hotărâre judecătorească definitivă s-a respins o cerere a aceluiași reclamant, cu obiect similar, formulată împotriva sa. În acest context:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 33 din 100

Întrebarea 34 din 100

34. Cererea de asigurare a probelor:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 34 din 100

Întrebarea 35 din 100

35. Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 35 din 100

Întrebarea 36 din 100

36. Amnistia:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 36 din 100

Întrebarea 37 din 100

37. Există tentativă atunci când:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 37 din 100

Întrebarea 38 din 100

38. N. a formulat o plângere la Consiliul Baroului B. prin care reclamă că, prin contractul de asistenţă juridică încheiat la data de 10 februarie 2013 cu Societatea profesională cu răspundere limitată "V. si Asociaţii", deşi obligaţia de asistenţă şi reprezentare a fost stabilită în sarcina avocatului M., fără alte precizări înscrise în contract, la termenul din data de 15 martie 2014, când au fost puse concluzii în dosarul său la Tribunalul B., s-a prezentat avocatul H. din cadrul societăţii respective, acţiunea reclamantului N. fiind respinsă. Având în vedere situaţia reclamată de N., plângerea urmează a fi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 38 din 100

Întrebarea 39 din 100

39. Formele de exercitare a profesiei de avocat:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 39 din 100

Întrebarea 40 din 100

40. În cazul infracţiunii de mărturie mincinoasă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 40 din 100

Întrebarea 41 din 100

41. Când hotărârea prin care instanţa penală soluţionează fondul cauzei se pronuntă în ziua în care a avut loc judecata:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 41 din 100

Întrebarea 42 din 100

42. Prejudiciul nepatrimonial:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 42 din 100

Întrebarea 43 din 100

43. A, în calitate de creditor al întreţinerii, a încheiat cu B un contract de întreţinere viager în care s-a stipulat că, în cazul neexecutării fără justificare a obligaţiilor de către B, A are dreptul la rezoluţiunea unilaterală a contractului. A se plânge de încălcarea obligaţiilor, fără justificare, de către B şi ar dori să notifice rezoluţiunea unilaterală a contractului, dar se teme ca B să nu-i ceară restituirea prestaţiilor deja executate. Care dintre sfaturile juridice de mai jos este corect în situaţia dată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 43 din 100

Întrebarea 44 din 100

44. Înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal inculpatul a comis două infracţiuni. Pentru una dintre ele a fost condamnat definitiv la detenţiune pe viaţă. Pentru această faptă noul Cod prevede numai pedeapsa închisorii. Cu privire la cea de a doua faptă, judecată după intrarea în vigoare a noului cod, se constată că limita minimă a pedepsei este mai mică în legea veche dar, limita maximă este aceeași. În această situație sunt incidente dispozițiile privind:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 44 din 100

Întrebarea 45 din 100

45. Autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 45 din 100

Întrebarea 46 din 100

46. În timp ce victima se afla în autoturismul staţionat la semafor, X sparge brusc şi violent geamul de la portiera din faţă, de pe partea dreaptă, şi sustrage de acolo o geantă de damă, în care se afla, printre altele, un laptop. Ulterior, X îi vinde IUi Y laptopul, împreună cu geanta în care se afla, contra unei sume derizorii. Din cauza sumei solicitate şi a faptului că laptopul se afla într-o geantă de damă, Y a prevăzut că bunurile au o provenienţă infracţională. În speţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 46 din 100

Întrebarea 47 din 100

47. În ceea ce priveşte dreptul la apărare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 47 din 100

Întrebarea 48 din 100

48. Avocatul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 48 din 100

Întrebarea 49 din 100

49. În cauza penală X/P/2014, având ca obiect desfăşurarea urmăririi penale faţă de AB şj BC pentru săvârşirea infracţiunii si ped. de disp. art. 244 C.pen. - înşelaciunea, procurorul, constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi există probele necesare şi legal administrate, a emis rechizitoriu prin care a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a lui AB. Prin acelaşi rechizitoriu procurorul a dispus soluţia clasării în baza disp. art. 16 alin. (1) lit. d) C.p.p. cu privire la BC, deoarece materialul de urmărire penală proba existenţa constrângerii morale a acestuia la  săvârşirea faptei (cauza de neimputabilitate prev de art 25 C.pen). În calitate de avocaţi ai lui AB, puteţi invoca în procedura camerei preliminare următoarele aspecte din speţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 49 din 100

Întrebarea 50 din 100

50. Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 247.000 lei, reprezentând: debit principal (150.000 lei), penalităţi contractuale (90.000 lei), cheltuieli de judecată (7000 lei). Cererea a fost introdusă la judecătoria locului prevăzut în contract pentru executarea obligaţiei de plată (altul decât domiciliul pârâtului). În acest context vi se solicită o consultanţă juridică, de către pârât, în vedere invocării prin întâmpinare a unei excepţii de necompetenţă materială şi teritorială în sensul că cererea de chemare în judecată trebuia introdusă la tribunalul de la domiciliul pârâtului. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 50 din 100

Întrebarea 51 din 100

51. Reducţiunea liberalităţilor excesive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 51 din 100

Întrebarea 52 din 100

52. Cheltuielile efectuate de avocat în interesul procesual al clientului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 52 din 100

Întrebarea 53 din 100

53. La ultimul termen de judecată al cauzei penale X/Y/2014, la finalul cercetării judecătoreşti, instanţa de judecată, din oficiu, fără a pune aceasta în discuţia părţilor, a schimbat încadrarea juridică a faptei imputate inculpatului din furt calificat (prev. şi ped. de disp. art. 229 C.pen.) în abuz de încredere (prev. şi ped. de disp. art. 238 C.pen. infracţiune pedepsită la plângerea prealabilă a persoanei vătămate). Profitând de prezenţa părţii vătămate în sala de sedinţă, instanţa a luat act de faptul că aceasta întelege să facă plângere prealabilă, luându-se un supliment de declaraţie părţii vătămate în acest sens, şi a dat apoi cuvântul pe fond. Prin sentinţă, instanţa l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii de 1 an şi jumătate pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere. Având în vedere datele din speţă, care din următoarele afirmaţii sunt corecte:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 53 din 100

Întrebarea 54 din 100

54. Hotărârea prin care instanţa penală soluţionează fondul cauzei se redactează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 54 din 100

Întrebarea 55 din 100

55. Dacă defunctul a lăsat un legat cu titlu particular fiului său, după ce acesta din urmă a fost condamnat pentru tentativă de omor asupra propriului frate, faptă pentru care a intervenit amnistia după condamnare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 55 din 100

Întrebarea 56 din 100

56. X, funcţionar la primărie, i-a solicitat lui Y 5000 de lei, pentru eliberarea unei autorizaţii de construcţie. Y a promis că îi va da banii, dar nu şi-a îndeplinit promisiunea ci, a denunţat imediat fapta organelor de urmărire penală. În speţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 56 din 100

Întrebarea 57 din 100

57. Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 57 din 100

Întrebarea 58 din 100

58. În cazul în care se dispune disjungerea de cererea de chemare în judecată:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 58 din 100

Întrebarea 59 din 100

59. ân cauza penală X/Y/2014, având ca obiect judecarea în fond a infracţiunii şi ped. de disp. art. 188 C.pen. - omorul, săvârşită de AB, în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa a dispus audierea martorului BC. În declaraţie, deşi în cursul urmăririi penale declarase că l-a văzut pe AB atacând-o şi înjunghind-o pe victimă, în faţa instanţei de judecată, acesta a declarat că nu a văzut când s-a produs înjunghierea victimei, el ajungând la locul săvârsirii faptei ulterior, victima fiind la acel moment deja decedată. În aceste împrejurari, instanţa de judecată, constatând savârşirea infracţiunii prev. si ped. de disp. art. 273 C.pen. - mărturie mincinoasă, prin încheiere a pus în mişcare acţiunea penală împotriva martorului BC. Având în vedere datele din speţă, care din următoarele afirmaţii sunt corecte:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 59 din 100

Întrebarea 60 din 100

60. Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de un cetăţean român:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 60 din 100

Întrebarea 61 din 100

61. La data de 1 februarie 2014, A l-a notificat pe B fie să confirme contractul anulabil pentru vicierea consimţământului prin dol, fie să exercite acţiunea în anulare, în termen de 6 luni de la notificare. B nu a confirmat expres contractul, dar şi-a executat voluntar obligaţia în termenul menţionat. Ulterior, la data de 1 septembrie 2014, B a introdus o acţiune prin care solicită anularea contractului şi obligarea lui A la plata unor daune-interese suferite ca urmare a vicierii consimţământului său la data încheierii contractului. Care credeţi că va fi soluţia instanţei şi motivarea acesteia?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 61 din 100

Întrebarea 62 din 100

62. Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura reţinerii, suspectul sau inculpatul poate face:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 62 din 100

Întrebarea 63 din 100

63. Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă în caz de încetare a procesului penal în baza:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 63 din 100

Întrebarea 64 din 100

64. Mandatarul:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 64 din 100

Întrebarea 65 din 100

65. Este în legitimă apărare sau se prezumă a fi în legitimă apărare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 65 din 100

Întrebarea 66 din 100

66. Avocatul definitiv X îşi exercită activitatea în cadrul cabinetului său de avocatură. Care dintre cele trei situaţii sunt nelegale?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 66 din 100

Întrebarea 67 din 100

67. Fapta de a lipi pe un paşaport emis pe numele altei persoane propria fotografie şi de a se prezenta la graniţă cu un asemenea act reprezintă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 67 din 100

Întrebarea 68 din 100

68. Fapta inculpatului de a-i aplica victimei o lovitură cu piciorul în zona abdominală, lovitură ce i-a pus în pericol viaţa şi care a produs leziuni ce au necesitat 10 zile de îngrijiri medicale, reprezintă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 68 din 100

Întrebarea 69 din 100

69. Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia la executare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 69 din 100

Întrebarea 70 din 100

70. Sunt admisibile următoarele acţiuni în constatare:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 70 din 100

Întrebarea 71 din 100

71. În cazul revocării donaţiei pentru ingratitudine:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 71 din 100

Întrebarea 72 din 100

72. Cesiunea de creanţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 72 din 100

Întrebarea 73 din 100

73. Organul de cercetare penală a fost sesizat prin plângere cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. și ped. de disp. art. 194 alin. (1) lit b) C.pen. - vătămare corporală (producerea unor leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale), cu autori necunoscuţi. Constatând că plângerea îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi că nu există vreunul din cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute de art. 16 alin. (1) C.p.p, organul de cercetare penală a dispus începerea urmăririi penale cu privire la faptă. Ulterior, după audierea mai multor martori, organul de cercetare penală, prin ordonanţă a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de AB şi AC, coautori. Care dintre următoarele afirmaţii o consideraţi corectă în funcţie de datele speţei?

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 73 din 100

Întrebarea 74 din 100

74. În activitatea sa avocatul X a încheiat contracte prin care a asigurat serviciile sale clientului în mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilalţi avocaţi prin preţuri reduse, fie pentru a determina clientul să racoleze şi alţi clienţi pentru avocat. Săvârşirea unei astfel de fapte constituie:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 74 din 100

Întrebarea 75 din 100

75. Nu constituie caz de nulitate absolută încălcarea dispozitiilor referitoare la:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 75 din 100

Întrebarea 76 din 100

76. Comunicarea actului procedural s-a făcut la data de 29 august 2014 (zi de vineri) când a fost înmânat părţii. Exercitarea căii de atac este de 15 zile de la comunicare. Care este ultima zi a termenului pentru introducerea căii de atac şi cum se calculează:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 76 din 100

Întrebarea 77 din 100

77. Avocatul B. a săvârşit o abatere disciplinară, punând concluzii la o instanţă în condiţiile în care era suspendat din profesie. Procedura anchetării abaterii disciplinare presupune:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 77 din 100

Întrebarea 78 din 100

78. X şi Y se decid să sustragă bunuri dintr-un autoturism. Ambii forţează încuietoarea portierei şi reuşesc să o deschidă, dar văzând că au fost reperaţi de un echipaj de poliţie, cei doi de la locul faptei. După un timp, X se întoarce singur la autoturism, fără ca Y să ştie, reuşeşte să deschidă din nou portiera, sustrage bunuri din interiorul autoturismului, dar este surprins imediat, lângă maşină, cu bunurile asupra sa, de acelaşi echipaj de poliţie. În speţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 78 din 100

Întrebarea 79 din 100

79. X şi Y constrâng o tânără să îi urmeze în apartamentul unuia din ei şi în timp ce X imobilizează victima, Y are cu aceasta un raport sexual. În speţă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 79 din 100

Întrebarea 80 din 100

80. Pactul comisoriu:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 80 din 100

Întrebarea 81 din 100

81. Avocatul D, constatând că clientul său nu i-a plătit în totalitate onorariul stabilit prin contractul de asistenţă juridică, a refuzat să-i returneze, la sfârşitul procesului, actele de stare civilă în original, motivând că i le va returna după ce va plăti diferenţa de onorariu. În cazul în care se datorează restanţe din onorarii, Statutul profesiei de avocat prevede că:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 81 din 100

Întrebarea 82 din 100

82. Pot face apel:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 82 din 100

Întrebarea 83 din 100

83. Împotriva sentinţei Z pronunţată în cauza penală X/Y/2014 prin care inculpatul a fost condamnat la W ani închisoare şi V lei despăgubiri civile către partea civilă, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 188 C.pen. (omorul), a formulat apel în termen Parchetul, criticând sentinţa în sensul că instanţa acordase o sumă prea mare ca despăgubiri civile materiale părţii civile, la dosar fiind probate numai 1/2 din acestea, şi solicitând astfel instanţei de apel reducerea acestora la jumătate în urma rejudecării. La primul termen de judecată al apelului, procurorul ierahic superior celui care a formulat apel a solicitat instanţei să ia act că retrage apelul formulat de inferiorul său. Inculpatul prezent în sală a solicitat instanţei să ia act că îşi însuşeşte apelul retras de procuror. Instanţa a admis ambele cereri, şi în urma rejudecării cauzei, prin decizie, l-a obligat pe inculpat la o sumă de două ori mai mare decât suma la care fusese obligat de instanţa de fond cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă. Având în vedere datele din speță, arătaţi care din variantele de mai jos este corectă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 83 din 100

Întrebarea 84 din 100

84. Cabinetele individuale de avocaţi:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 84 din 100

Întrebarea 85 din 100

85. În cauza penală XN/2014 având ca obiect judecarea infracţiunii prev. şi ped. de disp. art. 196 C.pen. (vătămare din culpă), săvârsită de X si Y, Tribunalul Neamț l-a achitat pe inculpatul X și l-a condamnat pe inculpatul Y, obligându-l la despăgubiri către partea civilă Z. Împotriva sentinţei a declarat apel pentru Y - fără a avea procură în acest sens - soţia inculpatului Y. Totodată împotriva sentinţei a declarat apel şi Parchetul, acesta criticând faptul că minuta sentinţei, în loc să fie semnată de judecătorul A, cel care a participat la toate termenele de judecată şi la dezbateri, este semnată de preşedintele instanţei cu motivarea că A se afla în concediu medical. Având în vedere datele din speță, arătaţi care din variantele de mai jos este corectă:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 85 din 100

Întrebarea 86 din 100

86. Urmărind să obţină o răscumpărare, X l-a răpit pe minorul Y şi l-a închis într-un beci, deşi ştia că minorul suferă de astm într-o formă severă. Y a decedat după trei zile de suferinţe, pe fondul unor complicaţii apărute la nivelul aparatului respirator, nefiindu-i administrat un medicament ce-l lua în mod regulat. Care din următoarele infracţiuni se vor reţine în sarcina lui X:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 86 din 100

Întrebarea 87 din 100

87. AB a introdus o acţiune în revendicare, în contradictoriu cu pârâtul CD cu privire la imobilul (teren) aflat în localitatea X. La primul termen de judecată, terţul TT formulează o cerere de intervenţie voluntară principală, în contradictoriu cu reclamantul şi pârâtul, invocând un drept propriu de proprietate cu privire la imobilul (teren) aflat în localitatea X, cerere care este admisă în principiu. La al doilea termen de judecată, reclamantul AB îşi modifică cererea de chemare în judecată, în sensul că înţelege să formuleze o acţiunea posesorie, în contradictoriu cu pârâtul CD, cu privire la acelaşi imobil. Pârâtul CD îşi dă acordul expres cu privire la această modificare a cererii de chemare în judecată, iar intervenientul TT nu îşi exprimă nici un punct de vedere la această modificare făcută la al doilea termen de judecată. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 87 din 100

Întrebarea 88 din 100

88. Cabinetul individual de avocat I. din circumscripţia Baroului A. a solicitat Baroului B. la data de 12 iulie 2014 stabilirea unui sediu secundar în circumscripţia acestuia, motivând că în perioada ianuarie 2014 - iunie 2014 majoritatea angajamentelor profesionale ale cabinetului au fost realizate în raza de competentă a Baroului B. Baroul B., analizând cererea, a respins-o, motivând că nu sunt îndeplinite cerinţele iegale. În legătură cu solicitările Cabinetului individual I.:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 88 din 100

Întrebarea 89 din 100

89. În calitate de avocat, vi se solicită o consultanţă juridică în legătură cu următoarea situaţie: pârâtul nu a fost legal citat şi nici prezent la primul termen de judecată. Instanţa nu a sesizat această neregularitate şi a încuviinţat probele solicitate de reclamant, acordând un nou termen în vederea administrării acestora. În acest caz:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 89 din 100

Întrebarea 90 din 100

90. Prin cererea formulată la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, AA a chemat în judecată pe BB solicitând instanţei să dispună desfacerea căsătoriei soţilor din culpa exclusivă a lui BB şi partajarea bunurilor comune. La al doilea termen de judecată, pârâtul BB a formulat cerere reconvenţională solicitând ca pentru aceleaşi fapte prezentate de reclamantă în cererea de chemare în judecată instanţa să dispună desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a lui AA. Reclamanta a invocat excepţia de tardivitate a cererii reconvenţionale, arătând că aceasta trebuia făcută cel mai târziu la primul termen de judecată la care pârâtul a fost citat legal, sub sancţiunea decăderii. De asemenea, în cauză s-a formulat o cerere de intervenţie voluntară principală de către CC. lntervenientul CC a solicitat să fie scos din masa bunurilor de împărţit autoturismul care îi fusese vândut printr-un act sub semnătură privată de către AA. Reclamanta s-a opus la admiterea în principiu a cererii de intervenţie motivând că pricina are un caracter personal. În acest context:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 90 din 100

Întrebarea 91 din 100

91. Soţul RR a introdus acţiune de divorţ, solicitând desfacerea căsătoriei din culpa comună a soţilor. La rândul său, soţia PP a formulat cerere reconvenţională solicitând divorţul din culpa exclusivă a soţului. În apel, soţul reclamant şi-a manifestat intenţia de a salva căsătoria; în aceste condiţii, el are posibilitatea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 91 din 100

Întrebarea 92 din 100

92. Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 92 din 100

Întrebarea 93 din 100

93. Pentru asigurarea secretului profesional:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 93 din 100

Întrebarea 94 din 100

94. Nu poate fi formulată contestaţie în anulare împotriva unei hotărâri penale definitive:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 94 din 100

Întrebarea 95 din 100

95. Renunţarea la moştenire:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 95 din 100

Întrebarea 96 din 100

96. Nulitatea:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 96 din 100

Întrebarea 97 din 100

97. Prin sentinţa penală 778/2014 a Judecătoriei Deva s-a dispus condamnarea inculpatului X la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de disp. art. 196 C.pen. (vătămare corporală din culpă). La penultimul termen de judecată inculpatul a formulat cerere de strămutare a cauzei în temeiul existenţei unei suspiciuni rezonabile că imparţialitatea judecătorilor instanţei este afectată datorită calitătii părtilor, cerere care nu a fost soluţionată până la pronunţarea sentinţei. Împotriva sentinţei pe ale pronunțate de Judecătoria Deva inculpatul a declarat apel. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Hunedoara. La al doilea termen de judecată, Tribunalul Hunedoara a constatat că prin încheierea nr. 20/2014 a Curţii de Apel Alba Iulia s-a admis cererea de strămutare a cauzei la Judecătoria Sibiu, cu menţinerea actelor îndeplinite la instanța de la care s-a strămutat judecarea cauzei. Având în vedere datele speţei, arătaţi care din următoarele afirmaţii sunt corecte:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 97 din 100

Întrebarea 98 din 100

98. Înalta Curte de Casație și Justiție:

 

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 98 din 100

Întrebarea 99 din 100

99. Competenţa după valoarea cererii de chemare în judecată se va stabili după următoarele reguli:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 99 din 100

Întrebarea 100 din 100

100. Clientul R. s-a adresat avocatului T. pentru introducerea unei cereri în pretenţii împotriva societăţii S.C. B. S.R.L. După redactarea şi depunerea cererii de chemare în judecată avocatul a constatat că specializarea în domeniul penal nu îi asigură cunoştinţele şi practica necesară susţinerii acţiunii în faţa instanţelor competente şi a renunţat în mod unilateral la contractul de asistenţă juridică, solicitând clientului plata onorariului aferent serviciilor juridice prestate până la momentul renunţării, precum şi a cheltuielilor efectuate în interesul clientului. Clientul R. a refuzat achitarea sumelor solicitate de avocat. Solicitarea avocatului:

Comentarii în legătură cu întrebarea:

Întrebarea 100 din 100