Admitere INPPA - august 2019

 1%
1. Suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare:
2. În cazul disjungerii acţiunii civile în procesul penal:
3. Pentru existența infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, sesizarea făcută prin denunț sau plângere:
4. În procedura necontencioasă judiciară, ca regulă:
5. În cauzele în care inculpatul este minor:
6. Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:
7. La data de 2.06.2018, PV, în calitate de persoană vătămată, a depus plângere prealabilă la organul de cercetare penală împotriva lui AB, pentru comiterea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 cp. În plângere,PV precizează că la data de 2.02 2018, în urma unei discuţii contradictorii cu o persoană necunoscută, a fost lovită de acesta, iar conform certificatului medico-legal obţinut în aceeaşi zi, leziunile provocate au necesitat 5-6 zile îngrijiri medicale pentru vindecare. Identitatea făptuitorului PV a aflat-o la data de 1.06.2018, a doua zi depunând şi plângerea prealabilă. Faţă de datele speţei:
8. Termenul de exercitare a revizuirii curge de la:
9. AA, în calitate de reclamant, formulează o cerere de chemare în judecată, în contradictoriu cu pârâtul BB. La primul termen de judecată se prezintă reclamantul AA şi lipseşte pârâtul BB. Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezultă că pârâtul BB nu fusese legal citat. În acest caz, în lipsa pârâtului BB:
10. Cererea de ordonanţă preşedinţială este, potrivit Codului de procedură civilă, de competenţa:
11. Potrivit regulilor de competenţă:
12. Între persoana AA, cu domiciliul în Craiova, în calitate de creditor și persoana BB, cu domiciliul în București, în calitate de debitor, s-a încheiat un contract de împrumut sub semnătură privată pentru suma de 70.000 lei care nu este titlu executoriu potrivit legii. Ulterior, debitorul a constituit o ipotecă, prin contract încheiat în formă autentică, asupra unui tablou depozitat într-o galerie de artă din Brașov, pentru a-i garanta creditorului executarea obligaț În caz de neplată, la scadență, a sumei împrumutate:
13. Divulgarea de către avocat, fără drept, a unei informații confidențiale, din sfera privată a clientului său, ori care privește un secret operațional sau comercial ce i-a fost încredințat în virtutea calității de avocat constituie, potrivit legii:
14. Inculpatul a pătruns fără drept într-o locuință, de unde a sustras mai multe bunuri. S-a constatat ulterior că unele bunuri aparțineau proprietarului locuinței, iar altele unei alte persoane ce locuia acolo cu chirie. În speță, încadrarea corectă va fi:
15. Hotărârea instanţei este o sentinţă în cazul în care:
16. La judecarea apelului:
17. În cursul cercetării judecătoreşti, în cauza aflată pe rolul Judecătoriei sector 2 Bucureşti în care inculpatul AB era judecat pentru comiterea infracţiunii de furt , instanţa, din oficiu a invocat necompetenţa sa teritorială, întrucât infracţiunea a fost comisă în sectorul 1, competentă teritorial fiind Judecătoria sector 1. Cu privire la această excepţie de necompetenţă teritorială, instanţa:
18. X a fost condamnat definitiv pentru comiterea infracțiunii de viol care a avut ca urmare moartea victimei. La scurtă vreme după ce X a fost reabilitat, acesta comite o infracțiune de omor pentru care este judecat. În cauză:
19. În cazul în care procurorul dispune renunţarea la urmărirea penală:
20. Este adevărat că:
21. După ce a consumat băuturi alcoolice într-un bar, ajungând într-o stare avansată de ebrietate, inculpatul a intrat într-o altercație cu două persoane cărora le-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii. În cauză:
22. În ceea ce priveşte prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, este adevărat că:
23. Cererea privind înfiinţarea unui sediul secundar al unui cabinet individual de avocatură:
24. Avocatul, cu privire la cauza care i-a fost încredinţată de client:
25. Avocatul AA i-a solicitat consiliului baroului din care face parte să ia act de împrejurarea că a optat pentru înfiinţarea unei societăţi civile profesionale de avocaţi, împreună cu avocatul BB, a cărui definitivare în profesie urmează să se producă în mai puţin de 30 de zile de la data înregistrării cererii de mai sus. Consiliul baroului sesizat, după caz:
26. În materia procedurii ordonanţei de plată:
27. Dispozițiile privind legea penală mai favorabilă intervenită până la judecarea definitivă a cauzei:
28. La data de 1 aprilie 2017, arhitectul W a încheiat un contract de locațiune cu L pentru un spațiu locativ situat la parterul unui imobil, cu scopul desfășurării activității profesionale a unui cabinet de arhitectură pentru care W era înregistrat ca persoană fizică autorizată. Conform voinței exprese a părților, contractul a fost încheiat pe durată nedeterminată și înregistrat la Administrația financiară. Întrucât afacerea nu a mers foarte bine, la data de 1 aprilie 2018, W a încetat să mai plătească chiria și a eliberat spațiul închiriat. În raport de această situație:
29. Executarea deciziilor disciplinare se face de către:
30. Începerea urmăririi penale cu privire la faptă:
31. Constituie infracțiune:
32. Exercitarea acţiunii disciplinare în cazul avocaţilor, potrivit legii:
33. La data de 5 aprilie 2019, a fost încheiat un contract între societățile C SRL și D SRL pentru livrarea unor materiale de construcţie la patru termene precis stabilite, a căror respectare era de esenţa contractului. În contract s-a stipulat un pact comisoriu în sensul că, pentru neîndeplinirea obligației de livrare a primei cantități de materiale, în valoare totală de 500.000 lei, la data de 15 mai 2019, contractul se reziliază de drept, D SRL fiind considerat de drept în întârziere. În fapt, D SRL nu a livrat materialele la termenul convenit. Deşi la data de 20 mai 2019 C SRL a notificat debitoarea cu privire la desființarea de drept a contractului la termenul încălcat, D SRL a livrat totuși cantitatea de materiale la data de 25 mai 2019. Totodată, a trimis şi factura către C SRL pentru plata preţului materialelor în termen de 3 zile, sub sancţiunea plăţii unor penalități de 0,5% din suma datorată pe zi de întârziere. Întrucât intenționează să livreze o altă cantitate de materiale, dar C SRL se află în întârziere cu plata facturii mai bine de 2 luni de la data scadenței, D SRL poate:
34. Prin constrângere fizică, inculpatul a întreținut un raport sexual cu victima. În urma violențelor aplicate victimei, în scopul întreținerii raportului sexual, aceasta a suferit leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 90 de zile de îngrijiri medicale. În cauză se va reține:
35. Prin acțiunea introdusă la data de 10 iunie 2018 pe rolul Judecătoriei Timișoara, reclamantul R l-a chemat în judecată pe pârâtul P pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună obligarea pârâtului la restituirea în deplină proprietate și posesie a terenului în suprafață de 2000 mp situat în Timiș La data de 30 august 2018, prin contractul de vânzare încheiat între P și J, a fost transferat dreptul litigios asupra terenului cu un preț avantajos către J, acesta din urmă fiind judecător la Judecătoria Timișoara și promitent cumpărător în promisiunea bilaterală de vânzare încheiată la data de 10 februarie 2018 cu P. În raport de această situație, contractul de vânzare este:
36. Care dintre enunțurile de mai jos nu este corect din punct de vedere legal:
37. Justițiabilul AA a formulat cerere de ajutor public judiciar prin acordarea de asistență judiciară de către un avocat, pe care instanța i-a admis-o, solicitând desemnarea unui avocat în acest sens. Decanul baroului din raza teritorială a instanței l-a desemnat pe avocatul BB, înscris în registrul de asistență judiciară. AA a solicitat, însă, să fie desemnat avocatul CC care nu și-a dat acordul în acest sens; cererea de desemnare a lui CC a fost respinsă. Soluția de respingere a solicitării de desemnare a lui CC este:
38. Nulitatea actului de procedură:
39. Este nedemn de a fi avocat, printre alţii:
40. Măsura de siguranță a confiscării speciale poate fi luată:
41. În ceea ce priveşte chemarea în judecată altor persoane:
42. Reţinerea, ca măsură preventivă:
43. Revocarea măsurii preventive se dispune dacă:
44. Obligaţia avocatului de a păstra secretul profesional:
45. În cazul în care partea a depus cererea de chemare în judecată prin mandatar şi şi-a ales domiciliul la mandatarul său, arătându-l pe acesta ca persoană însărcinată cu primirea actelor de procedură, iar mandatarul a semnat de primirea citației pentru un termen de judecată:
46. În ceea ce priveşte principiile de exercitare a profesiei de avocat, este adevărat că:
47. În materia prescripţiei:

[GRILĂ ANULATĂ]
48. Procurorul, potrivit competenţelor prevăzute de lege în faza urmăririi penale:
49. Spre deosebire de avocatul salarizat în interiorul profesiei, avocatul definitiv colaborator:
50. AB, a fost condamnat de judecătoria C. la 2 ani închisoare cu executare pentru comiterea infracţiunii de furt , soluţia fiind menţinută de Curtea de apel X, ca urmarea respingerii apelului inculpatului. După executarea pedepsei, la data la care a considerând că s-a împlinit termenul de reabilitarea prevăzut de legea penală, condamnatul formulează o cerere de reabilitare judecătorească. Cererea de reabilitare judecătorească:
51. Prin rechizitoriul întocmit la data de 5. 02. 2019, procurorul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului AB în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Prin acelaşi rechizitoriu procurorul a dispus şi clasarea cauzei pentru suspectul CD pentru infracţiunea de complicitate la furt calificat săvârşită de AB, întrucât fapta nu a fost comisă de suspect cu forma de vinovăţie prevăzută de lege. Totodată, procurorul a propus instanţei prin rechizitoriu, luarea faţă de inculpat, a măsurii controlului judiciar. Având în vedere datele speţei:
52. În cazul în care într-un contract a fost inserată o clauză penală:
53. La judecata în primă instanţă:
54. În urma unei altercații avute cu victima, inculpatul a constrâns-o pe aceasta să se arunce din trenul aflat în miș În urma impactului cu solul, victima a suferit leziuni care i-au pus în primejdie viața. În sarcina inculpatului se va reține:
55. Nu poate fi autor al infracțiunii de luare de mită:
56. Poate reprezenta o cauză justificativă:
57. Dacă, din orice motive, pe perioada stagiului, avocatul definitiv care încheie contractul de formare profesională iniţială nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate:

[GRILĂ ANULATĂ]
58. Contractul de asistenţă juridică încheiat între avocat şi client:
59. În materia imputației plății făcută de debitor, acesta are dreptul să impute plata asupra unei datorii care nu este exigibilă cu preferință față de o datorie scadentă:

 

 
60. La sărbătorirea majoratului lui F, fiul vecinului său, D i-a făcut o promisiune de donație în formă autentică cu privire la un apartament situat în Cluj, întrucât era atașat de acesta și ar fi dorit să-l stimuleze să urmeze cursurile unei facultăți în acel oraș. F a acceptat în formă autentică promisiunea și ulterior a realizat lucrări de amenajare a apartamentului în valoare de aproximativ 10.000 lei. După câteva luni de la terminarea liceului, F a plecat în Franța unde și-a găsit un loc de muncă. D este nemulțumit de întreaga situație, cu atât mai mult cu cât nu se aștepta ca F să nu-și continue studiile în Cluj. Pentru acest motiv, D este tentat să vândă apartamentulul unui terț. În raport de situația descrisă:
61. Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul AA a solicitat în contradictoriu cu pârâtul BB, constatarea nulității absolute a contractului de vânzare a unui utilaj agricol și repunerea părților în situația anterioară în sensul restituirii de către pârâtul-vânzător a ratei din preț încasate, în valoare de 100.000 lei. Având în vedere că valoarea totală a contractului de vânzare este de 230.000 lei:
62. Spre deosebire de abţinere, recuzarea:
63. În materia mandatului:
64. În cazul în care se acordă, potrivit legii, asistenţă judiciară gratuită:
65. În cazul unei cereri de chemare în judecată îndreptate împotriva unei persoane juridice de drept privat care are un dezmembrământ fără personalitate juridică:
66. În cauza privind inculpaţii AB şi CD, judecaţi pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie, instanţa, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, a declarat terminată cercetarea judecătorească. După terminarea cercetării judecătoreşti, în cadrul dezbaterilor preşedintele completului a dat cuvântul pentru a pune concluzii procurorului, persoanei vătămate, celorlalte părţi, cu precizarea că:
67. X și Y se înțeleg să o deposedeze pe victimă de geanta pe care o ținea în mână. În acest sens X încearcă să smulgă geanta victimei dar, nereușind, începe să o lovească pe aceasta cu pumnii. În urma loviturilor primite victima scapă geanta din mână, iar Y și-o însușește și ambii făptuitori părăsesc împreună, în fugă, locul faptei. În cauză se va reține:
68. Intervine sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată, în procedura regularizării, dacă:
69. Referitor la retragerea apelului:
70. Constituie circumstanțe atenuante legale:
71. În cursul urmăririi penale, inculpaţii AB, CD, EF,coautori la comiterea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin. 1 lit. b) cp, sesizată de persoana vătămată PV, au iniţiat încheierea unui acord de recunoaşterea vinovăţiei, adresându-se procurorului care efectua urmărirea penală cu această În urma declaraţiilor acestora, procurorul a considerat că, după modul în care aceştia au recunoscut faptele comise, doar cu AB poate fi încheiat acordul de recunoaşterea vinovăţiei. În aceste condiţii:
72. Actele de constituire şi de înregistrare a barourilor din afara U.N.B.R. sunt, după caz:
73. Incompatibilităţile prevăzute de lege în cazul avocaţilor:
74. În cazul răspunderii penale a persoanei juridice:
75. Cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute de lege, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi dispusă dacă:
76. Clientul AA formulează şi depune la barou o contestaţie privind onorariul avocaţial perceput de avocatul BB, în temeiul contractului de asistenţă juridică X/2018, motivat de faptul că avocatul în cauză nu s-a prezentat la niciun termen de judecată în cauza în care a fost angajat, deşi onorariul stabilit fusese plătit anticipat la semnarea contractului de asistenţă, situaţie care ar impune restituirea acestui onorariu. În acest caz, contestaţia clientului AA:

 
77. Asemănător renunţării la judecată, în cazul renunţării la dreptul subiectiv pretins:
78. X intră într-un magazin de încălțăminte și, sub pretextul că vrea să cumpere o pereche de pantofi, probează mai multe modele. La un moment dat, profitând de neatenția vânzătoarei, X a fugit din magazin cu perechea de pantofi pe care o proba. În speță se va reține:
79. Care dintre enunțurile de mai jos nu este corect din punct de vedere legal:
80. În cazul răspunderii delictuale, ca și în cazul celei contractuale, ca regulă:
81. În cazul în care s-a comis o infracțiune de abandon de familie:
82. Decăderea unui debitor din beneficiul termenului care afectează obligația:
83. Este adevărat că, potrivit legii:
84. Inculpatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă comisă cu intenție la pedeapsa de un an închisoare. Înainte de executarea pedepsei, în baza unor rezoluții infracționale distincte, timp de o lună, în zile diferite, inculpatul a sustras diverse bunuri din locuințele mai multor persoane. În cauză:
85. Reducțiunea liberalităților excesive:
86. Renunțarea la moștenire:
87. Avocatul AA a fost sancţionat disciplinar, prin hotărâre disciplinară definitivă, cu interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de 6 luni. În perioada executării sancţiunii disciplinare privind interdicţia de a exercita profesia:
88. Contestaţia împotriva hotărârii prin care s-a dispus luarea măsurii arestării preventive în cursul urmăririi penale:
89. Dacă pentru două infracțiuni aflate în concurs, instanța a stabilit o pedeapsă cu închisoarea și o pedeapsă cu amenda, pedeapsa ce se va aplica inculpatului (pedeapsa rezultantă) va fi:
90. Preluarea de datorie:
91. Întrucât R avea o datorie personală la C, în sumă de 25.000 lei, pe care nu ar fi putut să o restituie la data scadenței, 10 iulie 2015, P, proaspătul soț al acesteia, a achitat datoria către creditor, pentru a-și dovedi sentimentele faţă de R şi având acordul acesteia. C a primit plata cu bună – credință, mai ales că P menționase că achitarea datoriei ar fi un cadou pentru soția lui. La data de 1 octombrie 2018, P şi R s-au separat în fapt din cauze imputabile exclusiv lui R. În raport de această situație, P poate obține restituirea sumei:
92. Care dintre enunțurile de mai jos nu este corect din punct de vedere legal:
93. AA, în calitate de reclamant, introduce prin mandatar neavocat MM, în contradictoriu cu pârâtul BB, o cerere de chemare în judecată prin care solicită lăsarea în deplină proprietate și pașnică folosință imobilul situat la adresa Y. La cerere nu se anexează și înscrisul doveditor al calității de mandatar neavocat a lui MM. După comunicarea cererii de chemare în judecată, pârâtul BB:
94. Prin contractul de întreținere încheiat în formă autentică la data de 20 septembrie 2017, F s-a obligat față de G să-i asigure întreținerea pentru toată durata vieții în schimbul transferului dreptului de proprietate asupra unui teren, proprietatea lui G, și a obligației acestuia din urmă de a cultiva terenul și a valorifica recolta în favoarea lui F. După încheierea contractului, F și-a îndeplinit corespunzător obligația de întreținere, spre deosebire de G care nu a prestat activitățile la care se obligase. În raport de această situație:
95. Instanţa de judecată, cu privire la excepţiile procesuale invocate, poate pronunţa următoarele soluţii:
96. Pe parcursul lunii februarie 2018, inculpatul X, prin acte materiale distincte, dar în baza aceleiași rezoluții, a întocmit în fals facturi fiscale și chitanțe în baza cărora a vândut drujbe către numiții A, B și C. Aceștia au declarat că nu se constituie parte civilă, întrucât nu li s-a produs vreo pagubă, fiind mulțumiți de calitatea obiectelor pe care le-au achiziționat, pe care le folosesc și în prezent. Fapta comisă de inculpatul X constituie:
97. În cauza privind pe inculpatul AB, urmărit penal pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1, procurorul, constatând în urma efectuării unei expertize medico-legale că acesta suferă de o boală gravă, a dispus prin ordonanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege suspendarea urmăririi penale. Pe perioada suspendării urmăririi penale:
98. Cererea de încuviinţare a executării silite, adresate instanţei de executare competente:

 
99. X i-a vândut lui Y un ceas unicat cu prețul de 250.000 lei care urma să fie plătit în 10 rate lunare egale. Predarea bunului către cumpărător a avut loc la data încheierii contractului, stabilindu-se că X își rezerva proprietatea bunului până la plata integrală a preț Y nu a achitat ultima rată a prețului. În această situație X poate pretinde:
100. Minorul R, în vârstă de 15 ani, era pus sub interdicție judecătorească și locuia în casa părintească cu tutorele său T, singura rudă rămasă după decesul părinț La data de 5 iulie 2019, într-o criză de furie, R l-a atacat pe T și i-a produs leziuni grave în zona capului, acesta din urmă fiind transportat de urgență la spital. Imediat după aceea, R a luat autoturismul proprietatea lui T și în timp ce conducea pe strada principală a intrat în coliziune pe contrasens cu un alt autoturism condus de V, producând avarierea autoturismelor în proporție de aproximativ 35% și vătămarea gravă a integrității corporale a lui V. În raport de situația descrisă: